terniveau bevindende gedeelte prach tig bewaard waren. Bij Colijnsplaat troffen leden van de afdeling buitendijks de restanten aan van een boerderij uit de eerste eeuw. Behalve een grote hoeveelheid scher- venmateriaal werd bronzen gordelbe- slag en een aantal fibulae gevonden. De restanten van palen lieten toe een huisplattegrond te reconstrueren van 20 meter lengte en 5,5 meter breedte. De boerderij was omgeven door een palissade en de mestlagen duidden op het houden van vee, waarvan de beenderen als slachtafval werden aan getroffen In Zeeland wordt tamelijk veel mate riaal uit de Ijzertijd gevonden. Tot nu toe zijn 23 vindplaatsen bekend. De AWN heeft een aantal van deze vindplaatsen onderzocht, o.a. Arne- muiden-Brakenburg, waarbij een con figuratie van 13 houten palen werd aangetroffen. Verder een vindplaats op het strand bij Westhove, waarvan een grote pot versierd met nagelin- drukken thans prijkt in de vitrine van de archeologische afdeling van het Zeeuws Museum, en de bovenge noemde vindplaats bij Colijnsplaat. Het resultaat van deze onderzoekingen wordt beschreven in het Archief 1988 van het KZGW, blz. 1-43: 'Zeeland in de Ijzertijd' door drs. R.M. van Heeringen. Natuurlijk is er nog veel meer te mel den, maar ik streef niet naar volle digheid. Samenwerking met de beroepsarcheoloog De samenwerking met de provinciaal archeoloog en zijn medewerkers is zonder meer uitstekend te noemen: enkele leden van de afdeling maken zich verdienstelijk op het Provinci aal Depot voor Bodemvondsten in Mid delburg, waar allerlei voorkomende werkzaamheden worden verricht. Dat houdt o.a. in: scherven wassen en nummeren, inventariseren en beschrijven, hoogtemetingen doen, tekenwerkzaamheden, restauratie, tentoonstellingen voorbereiden en natuurlijk ook meehelpen als er wat te graven is. Dat is echter alleen voor de gelukkigen die dan even vrijaf kunnen nemen. Ook treden wij in sommige gevallen gezamenlijk naar buiten, o.a. bij de Open Monumentendag in september en bij de Informatiemarkt Geschied beoefening in Zeeland die op 8 juni in Kapelle werd gehouden. Een enkele maal worden wij gevraagd acte de présence te geven bij een hobbymanifestatie op een school. Zuidwesterheem De afdeling geeft sinds twee jaar een eigen afdelingsblad uit, Zuidwester heem genaamd. Hieraan werd in Nehalennia nr. 81 reeds een kort ar tikeltje gewijd. Hiermee ben ik zo langzamerhand aan het einde van mijn verhaal gekomen; dit, ik herhaal het nog maar eens, zonder volledig te willen en kunnen zijn. Ik hoop dat ik de onbekendheid met onze 'jarige' vereniging door mid del van dit artikel wat heb weggeno men Mocht u naar aanleiding van dit ver haal nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot onderstaand adres of tot het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Balans 17, 4331 BL Middelburg, tel. 01180-23732. Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van de brochure De AWN stelt zich voor. secretaresse afd. Zeeland van de AWN, Verdilaan 35, 4384 LB Vlissingen 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 9