ari 1989 te fotograferen in de Moluk se wijk van Oost-Souburg. Het resul taat is een bundel met opnamen van alle mogelijke aktiviteiten door de wijkbewoners: eten en drinken, vlie geren, trouwen, sporten, doopfeesten, onderwijs, kerkdiensten enz. enz. in de tekst van Kees Slager komt een aantal aspecten van de geschie denis van de wijk en haar bewoners aan bod, zoals de beleving van het RMS-ideaal en de vaak moeizame con tacten met de Nederlanders. Het fotoboek van Helm en Slager zal zijn waarde als historisch document wel bewijzen, ongeacht de mate waarin 'de wijk' in de toekomst van karakter zal veranderen. Kees Bos, Aad de Klerk en Taeke Stol, Kijkgids Middelburg (uitg. Stichting Natuur- en Recreatieinfor matie, Middelburg 1990). 47 blz., ills., lit.opg. ISBN 90-72146-12-3. Prijs 14,95. Een mooi citaat in de eind maart 1990 verschenen Kijkgids Middelburg komt van W.S. Unger, die in 1935 de vol gende diagnose van de toestand van Middelburg gaf: 'Als erfgenaam van een niet onbelangrijk verleden, als bestuurs- en marktcentrum en als architectonisch openluchtmuseum leeft thans de grijze Arnestad haar moei zaam leven voort.' Maar van die grijs heid is in de Kijkgids weinig meer te ontdekken. Dit boekje over de mar kante lijnen in het stadsbeeld is kwistig en kleurrijk geïllustreerd met onveranderlijk zomerse foto's van pit toreske plekken, en met plattegronden, kaarten, tekeningen en gravures. Enkele stemmige 19de-eeuwse steendruk ken benaderen nog het meest de sinds decennia vervlogen sfeer van introver te matheid die uit Ungers citaat spreekt. Na een historisch-geogra- fische inleiding biedt de Kijkgids Middelburg drie wandelroutes: de Ab dijroute (ca. 1,5 uur), de Havenroute (ca. 1,5 uur) en de Bolwerkroute (ca. 1 uur)Alledrie de wandelingen beginnen voor het stadhuis op de Markt. De beschrijvingen van de af zonderlijke routes geven een vracht informatie over de langsglijdende be zienswaardigheden. De Kijkgids, een 'toeristisch-educatieve publicatie' aldus uitgever NRIis ten behoeve van de Duitse toeristen ook in het Duits verschenen. Het concept van diverse stadsdelen bestrijkende wandelroutes is ook voor Middelburg niet nieuw. T.g.v. het monumentenjaar 1975 verscheen bij voorbeeld H. Klarenbeeks (viertalige!) Middelburg binnenstad, dat vier wan delroutes bevatte, waarvan drie op de Markt begonnen. Ook Klarenbeeks wandelingen duurden 1 tot 1,5 uur. De auteurs van de (fraaier uitgevoer de) Kijkgids raden de lezer aan om de wandelingen op eigen initiatief uit te breiden, want 'Middelburg is echt een ware schatkamer!' Klarenbeel zei er dit van: 'Een stad als Middel burg (is) een bron van genot voor tallozen.' Deze laatste vaststelling geldt ook voor de Kijkgidswaarin de bekwame hand te herkennen is van NRI's vaste vormgever Bouke Bouwman. De plaatsing van de foto's als scheef neergegooide kiekjes werkt echter wat vermoeiend. Toornvliet en Staatsbosbeheer: nieuwe bewoners voor een oude buitenplaats (uitg. Stichting Natuur- en Recrea tieinformatie, Middelburg 1991); bijdr. van H. Feenstra, J.W. Bosch, P.W. Sijnke en A.M.M. van Haperen; vormgeving B. Bouwman. 52 blz., ills., bronnen- en lit. opg. ISBN 90-72146-16-6. Prijs 17,50. In augustus 1990 verhuisde het Zeeuws regiokantoor van Staatsbosbeheer van het Landbouwcentrum in Goes naar 't Hof Toornvliet in Middelburg. Ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe kantoor is het boekje Toornvliet en Staatsbosbeheer uitge geven, waarin een aantal zaken be treffende de organisatie en de behui zing op een rij zijn gezet. Dit werk is verricht door vier auteurs: de tuin- en landschapsarchitect Bosch, 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 19