mes ot m brand gestoken strooi, kwestie van evekes d'n neus wa sluiten maor wagg'ook doet 't elpt nie tegen diene mottugen reuk van spruiten! Wekelijks voorziet Ronny Ivens deze gedichten van een sprekende (pen)te- kening. Free en Ronny, wij zijn jul lie veel dank verschuldigd. Met belang stelling zien veel dialectsprekers/ sters wekelijks uit naar jullie kunst werken. Reeds twee keer bundelden jullie deze bijdragen in boekvorm. Met belangstelling ziet de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek uit naar deel drie. Verder wensen we jullie veel succes. R. W. Kees Wielemaker, In de wolken van stoom. Gids voor de Stoomtram Goes- Borsele (uitg. De Koperen Tuin, Goes 1991). ISBN 90.72138.16.3. Prijs 14,90. In een alleraardigst boekje geschreven als gids voor de stoomtram Goes-Borse- le door Kees Wielemaker, wordt op overzichtelijke wijze ingegaan op de historie van de diverse tramlijnen op Zuid-Beveland. Na een gedeelte over de voorgeschiedenis wordt be schreven hoe - en tegen welke kos ten - de tramwegen op Zuid-Beveland tot stand zijn gekomen. Ook het ver val van de lijnen en de teloorgang in de oorlogsjaren komt aan de orde. In het hoofdstukje 'de ommekeer' vin den we dan beschreven hoe, en we volgen hier de originele tekst, op de oostelijke tak van de oorspronke lijke ringlijn een druk goederenver keer van en naar het Sloegebied is ontstaan, terwijl op het westelijk gedeelte gedurende de zomermaanden het verleden herleeft. M.i. vinden we juist op het westelijk gedeelte van de voormalige ringlijn het goe derenverkeer en op het oostelijke ge deelte de historische tram. Het boek je wordt besloten met een overzicht van het rijdend materieel van de stoomtram en is van veel fraai his torisch beeldmateriaal voorzien. B.O. Stoomlocomotief nr.l Wittouck nadert op Hemelvaartsdag 1988 het station K wadendamme 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 24