MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Huisvesting voor het Zeeuwsch Genoot schap en de Werkgroepen In de ledenvergadering van het Zeeuwsch Genootschap van 17 juni is een commissie ingesteld met de taak om de mogelijkheid tot huisvesting voor het Genootschap te onderzoeken. Als commissie ad hoc had deze het bestuur aanbevolen het pand Vlas- markt 51 te Middelburg, waar vroeger de Bank Hondius gevestigd was, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit gebouw is een waardevol monumen- tenpand, zowel door zijn exterieur als zijn interieur, zodat ook het be houd door een passende bestemming als een positieve factor het welsla gen van het project zou bevorderen. Het gebouw zou een ideale ruimte bieden aan de activiteiten van het Genootschap en de werkgroepen. De zaal met suite biedt ruimte voor le zingen en concerten tot een aantal van 100 personen. Er zouden verga der- en werkruimten zijn, terwijl een inpandige woning kan worden benut voor een inwonend beheerder. De ruimtelijke noden zijn inmiddels zeer groot. De werkgroep muziek heeft onderdak nodig voor zijn verzameling muziekinstrumenten, de werkgroep geologie plaats voor zijn bibliotheek en studiecollecties fossielen. Ook is er een grote behoefte aan ruimte voor lezingen en vergaderingen. Het project zou ook voor verwante instellingen mogelijkheden kunnen bieden. Een aantal instellingen heeft belangstelling voor afzonderlijke ruim ten. Het is ook denkbaar, dat de Werk groep en de Vereeniging voor Dialect onderzoek er een ruimte zouden benut ten in de toekomst. Hopelijk zal het in een gezamenlijke inspanning van besturen, leden, over heden en bedrijfsleven lukken om dit project te realiseren, anders dreigt de omvangrijke vrijwillige arbeid van Genootschapwerkgroepen en ver wante instellingen in de toekomst op een gebrek aan accommodatie stuk te lopen. J.H.K. Dl! pand heelt 2 pilasterorden, waarbij de ingangspartij in zandsteen is uitgevoerd. Het geheel treft door zijn fraaie vei houdingen, NKV-Verbondsdag op zaterdag 28 september 1991 Het Nederlands Klassiek Verbond houdt zijn jaarlijkse bondsdag dit jaar in Middelburg. Op deze dag zal de geschiedenis van Zeeland, vanaf de Romeinse tijd tot en met de Middel eeuwen, centraal staan. Het is voor geïnteresseerden mogelijk om het gehele morgenprogramma bij te wonen. Dit programma luidt als volgt: 10.30 Aankomst in het restau rant van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kou- steensedijk te Middel burg; ontvangst met koffie en Zeeuws gebak. 11.00 Welkomstwoord door de voorzitster van de af deling Zeeland en door de landelijke voorzitter van het NKV. Eén der mooiste monumenten... ,,'s HERTOGENBOSCH"Jé g 1665 ^ïïjfeï I Vlasmarkt 51, Middelburg 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 25