MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Bestuursmededelingen Verslag bespreking met de redactie leden van het Woordenboek der Vlaam se Dialekten (WVD) en met de medewer- kers van de Universiteit van Gent. In het kader van het beleid van de Zeeuwsehe Vereeniging voor Dialect onderzoek waarin wij voornemens zijn contacten met de diverse taalweten schappelijke faculteiten te leggen en/of voort te zetten, bezocht een delegatie van ons bestuur op 28 maart j.l. de Universiteit van Gent om eens van gedachten te wisselen. Bij dit gesprek waren aanwezig: prof. dr. Joh. Taeldeman, mw. dr. M.Devos, mw. drs. K. v.d. Sijpt, drs. H. Rij- ckeboer, drs. J. v.d. Keymeulen. Verder namens de Vereeniging dhr. en mw. Oele, de voorzitster en dhr. R. Willemsen als coördinator. Uit het gesprek bleek dat het onder zoek ten behoeve van het WVD in Zeeuws-Vlaanderen zeer goed verloopt: er komt steeds materiaal binnen en het overleg geschiedt in uitstekende sfeer. Er werd onzerzijds verslag gedaan van de diverse werkzaamheden, waar van momenteel het werven van fond sen t.b.v. het supplement van het WZD een der zaken is die de meeste aandacht vragen. Ook in Gent was dat een belangrijk punt wat betreft het WVD; zij zijn daarmee inmiddels al zeer ver gevorderd: er is een uitgebreid comité van aanbeveling en men heeft de beschikking over professionele krachten plus werkruim te binnen de Universiteit. Beiderzijds werd nagegaan of subsi die-mogelijkheid via het Euregiopro- ject Scheldemond haalbaar zou zijn, doch dit bleek niet het geval daar de Woordenboeken niet als 'Econo mische componenten' aangemerkt wor den. Besloten werd dat dhr. Willemsen een vaste rubriek t.b.v. het WVD in Nehalennia zal verzorgen. Waaruit kan de samenwerking in het algemeen en met Gent in het bij- Deelnemers aan het gesprek van de Zeeuwsehe Vereeniging voor Dialecton derzoek met de Universiteit van Cent zonder bestaan? a. Uitwisselen van werkmethoden en gegevens zoals b.v. geluidsban den, videobanden en vragenlijs ten betreffende het thematisch onderzoek. b. Gebruik maken van de gegevens uit de archieven t.b.v. weten schappelijk onderzoek. c. Vele leden van de Vereeniging zijn bekend in de diverse regio's en kunnen eventuele beantwoording van vragenlijsten begeleiden nadat de juiste informanten gevonden zijn; speciaal geldt dit voor opnamen op geluidsbandjes. Het is al een goede traditie geworden dat enkele bestuursleden van de Ver eeniging de jaarlijkse medewerkersbij- komsten bezoeken. (Dit jaar in septem ber te Kloosterzande. De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak deze besprekingen regel matig te houden. 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 29