NEHALENNIA, BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK. Verschijnt 4 maal per jaar. Aflevering 84 herfst 1991 I.S.S.N. 01687131 Redactie Mw. drs. M.E. Jongejan J.J.B. Kuipers drs. J.H. Kluiver B. Oele machtigingsnummer P.T.T. 78719 drs. P.W. Sijnke ir. J.A. Trimpe Burger drs. W.H.P. Scholten R. Witiemsen Redactiesecretariaat Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Balans 17, 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel. 01180-23732 Bijdragen voor het bulletin kunnen bij het redactiesecretari aat worden ingezonden. Het bulletin is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het lidmaatschap van beide verenigingen is gecombineerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 decem ber. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. De con tributie bedraagt ƒ25,-. Leden ontvangen het bulletin Neha- lennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een ac ceptgirokaart toegezonden. Qpzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december te geschieden. Losse nummers: ƒ6,50 exclusief verzendkosten. Voor aanmelding en opzegging van het lidmaatschapadreswij zigingen alsmede verkoop van oude jaargangen en losse num mers wende men zich tot: Administratie Nehalennia: Mevr. J.A. Oele-Leijs, Vroonlandseweg 3B, 4421 GJ Kapelle, tel. 01102-41700. Gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Histo rie en Archeologie, p/a Vroonlandseweg 3B, 4421 GJ Kapelle. Voor verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de vol gende secretariaten: Werkgroep Historie en Archeologie: Drs. L. Zoodsma, Rijksarchief in Zeeland, St.-Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek: Dhr. R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 2