INHOUD Archeologisch nieuws 1990 Pag. 2 Steentijdvondsten uit Zeeuws-Vlaanderen pag. 10 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland pag. 13 Over boeken pag. 16 Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie pag. 23 Tentoonstellingen pag. 24 Ouwe Ulsterse jonkeeden pag. 26 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek pag. 27 Beantwoording van de vragenlijst maart 1991 pag. 36 WOORD VOORAF Het vorige nummer van Nehalennia besteedde nogal wat aandacht aan archeologische zaken; die 'trend' wordt in deze aflevering voortge zet met de publicatie van het jaar lijkse archeologisch nieuws door de provinciaal archeoloog, en een arti kel van prehistoricus Hans Jongepier over Steentijdvondsten in Zeeuws- Vlaanderen. Dit laatste is een spe ciaal op de leek gerichte bijdrage met een inleidend karakter. In een naschrift verschaft ons redactielid ir. J.A. Trimpe Burger, voormalig provinciaal archeoloog, aanvullende informatie voor wie zich nader wil oriënteren. In het volgende nummer van Nehalennia komt de historie weer volop aan bod, met o.a. een interes sant artikel over Zeeuwse zeehonden- jacht omstreeks 1600. Nu het vakantieseizoen achter de rug is dienen de aktiviteiten van Werkgroep en Vereeniging zich weer aan: de jaarlijkse excursie gecombi neerd met de Algemene Ledenvergade ring van de Werkgroep (28 september) en de Dialectdag van de Vereeniging (19 oktober). Over beide wordt u geïnformeerd d.m.v. een inlegvel bij dit nummer. Het themanummer van Nehalennia n.a.v. de 6e Historische Studiedag van de Werkgi'oep, die gehouden werd op 27 april j1hopen wij in december uit te brengen. Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 OKTOBER 1991 INLEVEREN BIJ DE REDACTIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 3