BIJLAGE 1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1990 IN HET STADHUIS VAN HULST. Aanwezig waren 55 leden en introducees De Werkgroep werd namens het Gemeentebestuur van Hulst ontvangen met een woord van welkom door de locoburgemeester G.A. van de Voorden. Als blijk van erkentelijkheid bood de voorzitter van de Werkgroep een exemplaar van de uitgave 'Testament van Adriaan Bommeneeaan, waarin Zeeuwsch- Vlaanderen ook uitvoerig aan bod komt. De heer Van de Voorden sprak zijn erkentelijkheid uit voor deze geste, waarna de ledenvergadering een aanvang kon nemen 1OPENING De voorzitter van de Werkgroep Historie en Archeologie opende de vergadering met een woord van dank voor de hartelijke ontvangst. 2VASTSTELLING NOTULEN A.L.V. 30 SEPTEMBER 1989. De notulen van de vergadering van 30 september 1989 te Middelharnis werden zonder op- of aanmerkingen onder dank aan de secretaris vastgesteld. 3. JAAROVERZICHT VOORZITTER De voorzitter constateert dat er met name voor wat betreft het wetenschappelijk onderzoek in Zeeland het nodige gebeurt. Door de aanstelling van een landbouwhistoricus drsP. Priester kan de provincie over ca. 6 jaar een gedegen studie over de landbouwgeschiedenis van de Zeeuwse eilanden tegemoet zien. De Stichting Regionale Geschiedbeoefening vervult in deze een cruciale rolDe voorzitter merkt echter wel op, dat de deelnemende instellingen binnen deze Stichting niet alleen moeten stimuleren, maar zelf ook het grondslagonderzoek ter hand moeten nemen. 4 JAARREKENING 1989 De jaarrekening over 1989 wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. De kascontrolecommissie heeft het financieel beheer over 1989 schriftelijk goedgekeurd en de penningmeester wordt dan ook onder applaus gedechargeerd. 5. BEGROTING 1991 De begroting voor 1991 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De penningmeester merkt op, dat de uitgaven voor Nehalennia voorheen hoger waren. De verklaring dient te worden gezocht in een nieuw contract met een andere drukker 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 46