die aanmerkelijk goedkoper blijkt te kunnen werken. 6 JAARVERSLAG 19 89 Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 7. BENOEMING PERIODIEK AFTREDENDE BESTUURSLEDEN De bestuursleden Peters, Zoodsma en Zuurdeeg worden onder acclamatie herkozen. Vervolgens sprak de voorzitter een woord van dank tot het bestuurslid ir. J.A. Trimpe Burger. Hij was één van de oprichters van de Werkgroep in 1964 en heeft vervolgens als bestuurslid jarenlang aan de activiteiten van de Werkgroep deelgenomen. Als opvolger van de heer Trimpe Burger werd benoemd drsF. van der Doe uit Zierikzee. De voorzitter constateerde dat hiermee optimaal recht wordt gedaan aan het beginsel van regionale spreiding van bestuursleden. Hij wenste de heer Van der Doe een prettig bestuurslidmaatschap toe. 8. BENOEMING PERIODIEK AFTREDENDE REDACTIELEDEN NEHALENNIA De redactieleden Jongejan, Kluiver en Trimpe Burger worden bij acclamatie herkozen. De heer Zoodsma, sinds 1984 redactiesecretaris van Nehalennia, heeft te kennen gegeven te willen terugtreden. De heer J. Kuipers uit Goes, assistent van de provinciaal archeoloog is bereid gevonden om naast het redactiesecretariaat ook het eindredacteurschap van Nehalennia op zich te nemen. De vergadering gaat gaarne accoord met de benoeming van de heer Kuipers. De voorzitter richt een woord van dank aan de heer Zoodsma, en wenst de heer Kuipers veel succes. 9 BENOEMING VERTEGENWOORDIGER BESTUUR KZGW De heer Oele heeft te kennen gegeven, na 12 jaar in het bestuur van het KZGW als vertegenwoordiger te hebben gefunctioneerd, als zodanig te willen terugtreden te willen terugtreden. Hij heeft het al die tijd met plezier gedaan, heeft ook wel woelige tijden meegemaakt, ook veel bestuursleden zien komen en gaan. De heer Zoodsma is bereid deze functie op zich te nemen. Zijn benoeming wordt door de vergadering onder acclamatie goedgekeurd. 10.VERSLAG LOPENDE PROJECTEN De voorzitter deelt mee dat in het verslagjaar twee omvangrijke studies zijn voltooid: de bundel over Johan de Brune en het boek over de godshuizen te Middelburg. Weliswaar zijn het geen projecten van de Werkgroep, maar als historische studies verdienen ze zeker onze aandacht en waardering Aan het project tot het indiceren van het oud-archief van het Genootschap wordt nijver gewerkt. De index op Nehalennia van de heer Luteyn is nog niet samengevat en verwerkt door het secretariaat van het Genootschap Het project huizen, bewoners en bewoningsgeschiedenis van Veere heeft een goede voortgang. Het aantal vrijwilligers is 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 47