blad bij een andere drukker te doen vervaardigen. De geautomatiseerde verwerking van de artikelen is nog niet optimaal aangezien de op dit moment in gebruik zijnde apparatuur moeilijk communiceert met de gangbare systemen. In de samenstelling van de redactie traden de volgende wijzigingen op: drsL. Zoodsma trad af als redactiesecretaris en in zijn plaats werd benoemd de heer J.J.B. Kuipers uit Goesdie tevens werd aangewezen tot eindredacteur van Nehalennia Projecten De Werkgroep Historie en Archeologie had in 1990 twee lopende projecten: Het eerste project was de Indicering van het oud archief van Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De werkzaamheden van de vrijwilligers aan dit project hadden in het verslagjaar een geregelde voortgang. Gemiddeld drie vrijwilligers werkten tijdens de maandagen in één van de studiezalen van het Rijksarchief in Zeeland aan een gestage stroom met fiches betreffende de activiteiten van net Genootschap in de achttiende eeuw. Aan het project Huizen, Bewoners en Bewoninqsqeschiedenis van Veere werkten een tiental enthousiaste vrijwilligers onder leiding van de heer P. Blom, de gemeentearchivaris van Veere. De werkzaamheden vonden zowel in Middelburg als in Veere plaats. In het voorjaar kwamen de medewerkers aan het project en een vertegenwoordiger van het bestuur in Veere samen. De groep maakt goede vorderingen en is nu reeds in staat voor sommige stadsgedeelten een recontructie van het stratenplan te maken drs. J.H. Kluiver drs. L. Zoodsma voorzitter secretaris

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 51