in het belang van de wetenschappelij ke documentatie, de discussie gaande te houden en niet in een 'oorlogssi tuatie' te belanden. Opgravingen; vondstmeldingen Aardenburg 1. Paardemarkt. H. Hendrikse, Bres- kens, meldde de vondst van een twee tal Romeinse munten en een pelgrims- ampul uit de Middeleeuwen van een terrein aan de Paardemarkt te Aar denburg. De ampul is aan de ene kant versierd met een drietal Franse le lies en aan de andere zijde met een fragment van een (nu onleesbare) tekst. Een andere eveneens dit jaar te Aardenburg gevonden ampul toont aan één kant een tweekoppige adelaar en aan de andere zijde een wapen schild met kruis, (kroniek) 2. Bootstraat. Het vermoeden van het bestaan van een grafveld daterend uit de Romeinse Tijd in de tuin van W.P.H. de Vriend aan de Bootstraat kon eind oktober opnieuw worden be vestigd. Bij het graven van een kuil voor plantenafval op enkele meters van de plaats van de vorige waarne ming werden wat menselijke crematie- resten, een randscherf van een t.s.- bord en een wandfragment terra nigra aangetroffen. Ook werd een vuurste nen afslag uit een oudere periode geborgen, (kroniek) 3. Sint Kruis. Op verzoek van de Hogeschool Zeeland in de persoon van J. Groen werd een veldwerkweek ver zorgd voor derdejaars PABO-studen- ten vanuit het provinciaal depot, waarbij een aantal boorraaien werd gezet op een door luchtfoto's ontdekt fort dat dateert uit einde 16e of be gin 17e eeuw (zie JROB 1989, 167 en kroniek)De resultaten vormen een aanvulling op het verkennende onderzoek in 1989 in het kader van de Aanvullende Archeologische Inven tarisatie Aardenburg (AAI) door H.W. van Klaveren. Borsele I. Heinkenszand. Bij de bouw van woningen aan de Strandlopersstraat werd een veldoven voor het bakken van baksteen aangetroffen. De steen- maat bedroeg ?xl4x7cm. Tijdens de herverkaveling van De Poel zijn res tanten van dergelijke ovens bij tien tallen aangetroffen. De polder waarin de vondst is gedaan dateert uit het tweede kwart van de 14e eeuw. Mel ding en uitvoerige verslaglegging werd verzorgd door J. de Ruiter, gemeente Borsele. (kroniek) 2. De Staart. Bij de verbreding van een watergang ten westen van Coudor- pe in de Zak van Zuid-Beveland werd door A.J. Guiran, momenteel werkzaam bij het Bureau Oudheidkundig Onder zoek van de gemeente Rotterdam, in 1980 enig aardewerk verzameld. Het betreft een achttal kleine glad afge werkte wandfragmenten van inheemse makelijZe werden aangetroffen in uitgeworpen grond. Waarschijnlijk dateren ze uit de Romeinse Tijd. (kroniek) Domburg Na zware storm vond P. de Jongh uit Meliskerke op 27 maart aan de duinvoet ter hoogte van Westhove een gouden tremisse. De munt is een nabootsing van het type dat door Madelinus te Dorestad werd geslagen. De tekst luidt: DOESTATET MADE NUSM. (kroniek) Duiveland Dankzij medewerking van mevr. M. van Meerten, conservatrice van het Stadhuismuseum in Zierikzee, konden vondsten worden gedocumenteerd die gedaan zijn door L. de Looij uit Zierikzee op de slikken van Ouwerkerk. Onder het voornamelijk 15de-eeuws aardewerk bevond zich een kromsteert van grijs aardewerk. Het potje staat op 8 aangeknepen vinnen en is curi eus genoeg versierd met radstempel- versiering. Het dateert waarschijn lijk van omstreeks 1300 A.D. (kroniek) Haamstede 1. Sluispad. W.P. de Vrieze uit Haam stede meldde dat J.L. Kastelijn in 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 6