zijn tuin aan het Sluispad in Haam stede neolithische vuurstenen arte facten had gevonden. Nadere inspec tie leerde dat het ging om een flint uit een geweer en twee niet nader te dateren stukken. 2. Ring. Op grond van opmetingen van muurdiktes van de bebouwing op de hoek Ring-Weststraat te Haam stede werd in januari door de gemeen te in de persoon van dir. gemeente werken W. van Meerten het vermoeden geuit dat ter hoogte van Ring nr. 29 (groentehandel Meulblok) zich een oude toegangspoort van het slot Haamstede moet hebben bevonden, (kroniek) 3. Westerenban. Door de aanhoudende februaristormen stoof in de duinen van de Westerenban een oud oppervlak bloot. Na een melding door J. Beij- ersbergen bezocht op 1 maart B. Oele het terrein en verzamelde een willekeurige hoeveelheid aardewerk, dierenbotten en maalsteenfragmenten, (kroniek) 4. Haamstede Ring-Weststraat. Na afbraak van panden op de hoek Ring- Weststraat bestond in de week van 14 mei de mogelijkheid door de be reidwillige medewerking en op kosten van de gemeente Westerschouwen over een oppervlak van ca 150 m^ onderzoek te doen. In de eerste twee vlakken bevond zich een wirwar van spo ren uit de 13de eeuw tot recente tijd. Het derde vlak van 2.60 N.A.P. en ca 2 meter onder het maaiveld, leverde een huisplattegrond op. Date ring aan de hand van de verhouding Paf frath Pingsdorf Kogelpot Andenne ca 1200 A.D. De minimaal opgetekende lengte van het huis dat rechte wan den moet hebben gehad, bedraagt 15 meter. Het type huisplattegrond is in Zeeland vergelijkbaar met plat tegronden van een (nog niet gepu bliceerde) jongere fase van de vroeg middeleeuwse burcht van Oost-Souburg en een plattegrond te Aardenburg (Hof Buize I). Verder met plattegron den in Noord-Brabant (Sint- Oedenrode; Dommelen). Uit het pro fiel was op te maken dat meerdere bewoningsniveaus in het duinzand aanwezig waren. Het diepste en te vens best ontwikkelde niveau (40 cm dik met mosselschelpen, aardewerk etc.) bevond zich op ca 1.55 N.A.P. Hoewel dit niveau helaas te diep lag om een opgravingsvlak aan te leggen, werd hiermee wel aangetoond dat de hele 'dorpsheuvel' van Haamstede be staat uit in korte tijd opgestoven duinzand. Hulst Nieuw-Namen-Kauterstraat 11 In de periode 13 augustus tot 12 sep tember kon door de werkgroep Archeo logie van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' onder de bezie lende leiding van R. Bleijenberg, J. de Baar en E.M. Bogaert een proef onderzoek worden uitgevoerd op een terrein ten zuiden van de Bakker- sendijk in de Nieuw-Kieldrechtpolder te Nieuw-Namen. De kosten voor het machinale grondverzet werden gedragen door de provincie Zeeland. Het ter rein ligt aan de voet van de 'Kauter- heuvel' op ongeveer 200 meter ten zuidwesten van de proefopgraving aan de Schelpstraat in 1985. Er wer den geen grondsporen waargenomen. Vooral in profielsleuf II werden con centraties aardewerk en vuurstenen werktuigen aangetroffen. Naast het vuursteen baarde vooral het aarde werk opzien omdat het de eerste keer was dat prehistorisch aardewerk op de Kauter werd aangetroffen. Het aardewerk kan toegewezen worden aan een late fase van de Vlaardingen- cultuur. Het is de tweede vindplaats van dergelijk aardewerk in Zeeland. De andere vindplaats ligt op Schou- wen-Duiveland (Haamstede-Brabers) Aangezien er drie kleine klingen van Wommersomkwartsiet aanwezig zijn en een enkele bij geretoucheerde kling, weten we zeker dat ook het Mesoli- thicum vertegenwoordigd is. Daar macrolithische krabbers ontbreken is de aanwezigheid van vuursteen uit het Midden-Neolithicum niet waar schijnlijk. Minimaal zijn onder het materiaal dus twee perioden aanwezig. De assemblage is in veel opzichten 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 7