vergelijkbaar met die van de Schelp straat. (kroniek) Mariekerke Patrick de Jongh uit Meliskerke schonk het depot een hoeveelheid aardewerk, twee benen glissen en een fragment van een houten katrol afkomstig van een nederzettingsplek nabij de Oude Tol te Klein-Mariekerke Het betreft het bekende vierspan Pingsdorf, Paffrath, Andenne en kogelpot. (kroniek) Middelburg 1. Balans 11. Op 26 maart 1990 werd in verband met de bouw van een kelder in het kader van de restauratie van het Kantongercht aan de Balans nummer 11 te Middelburg door Rijksge bouwendienst gelegenheid geboden tot een verkennend archeologisch onderzoek in de tuin van voornoemd pand. In de gegraven profielput lood recht op de Bogardstraat werd tot 3.40 meter onder het maaiveld een ophogingspakket waargenomen. In dit pakket zijn een viertal afzonder lijke lagen te onderscheiden. Op grond van het aardewerk kan de onderste laag worden gedateerd in de tweede helft van de veertiende; de tweede in de vijftiende eeuw. De datering van de derde en de vierde is niet nauwkeurig te geven. Het hele ophogingspakket rust op 10 cm rietveen. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is gelegen in de interpretatie van het onderste deel van het profiel. De grens tussen het veen en laag 4 kan worden opgevat als de bodem van de gracht van de vroegmiddeleeuwse ronde burcht van Middelburg. Het natrekken en een herinterpretatie van een vondstmel ding uit 1978 maakten het mogelijk de ligging van de vroegmiddeleeuwse wal van de burcht en van de kapel van het Minderbroedersklooster ten opzichte van de gracht nauwkeuriger te bepalen, (kroniek) 2. Bogardstraat. Tijdens de restau ratie van het pand Bogardstraat 23 werd in 1977 bij het uitdiepen van de kelder een aantal skeletten aange troffen evenwijdig aan de oost-west lopende fundering van wat als de zuid muur van de kapel van het Minderbroe dersklooster kon worden geïnterpre teerd. De noordmuur van de lange zij de van de kapel ligt precies onder de achtergevel van het huidige uit het begin van de 17de eeuw stammende huis. De breedte komt daarmee op 8.5 meter, gemeten over de buiten zijde. Tussen de skeletten werden scherven van reliëfband- en kogel- potaardewerk aangetroffen. De zandi ge begravingsgrond, de ouderdom van het aardewerk en de hoge ligging van het oude maaiveld (ruim 3 m N.A.P.) leiden tot de conclusie dat de kapel aan de rand van het burcht terrein zelf of op de geslechte wal is gebouwd. De grachtbodem in de profielput in de tuin van Balans 11 - ca 23 meter ten noorden van de kelder aan de Bogardstraat 23 - ligt op ca 1 meter beneden N.A.P. De kapel lag dus op de uiterste rand van de burcht en het kerkhof strekte zich ten zuiden van het gebouw uit. (kroniek) 3. Centrum. Mede ten behoeve van de interpretatie van het resultaat van de hierboven genoemde opgraving bestond behoefte aan een hoogtelij- nenkaart van het centrum van Middel burg. Dit jaar is dan ook vanuit het Provinciaal Depot begonnen met het doen van een nauwkeurige waterpas sing van het centrum van Middelburg. 4. Vlissingsestraat. Tijdens restau ratie van een woonhuis aan de Vlis singsestraat werd een beerput uitge graven. De inhoud waaronder veel glaswerk dateert ruwweg uit de 17e eeuw. Ook kwam naast de beerput nogal wat 12e-eeuws aardewerk tevoor schijn, blijkbaar behorende bij een woonniveau ter plaatse. Het glas, waaronder het eerste fragment met een glaszegel uit Zeeland, werd be werkt door B. Oele en H.E. Henkes, Geervlietkroniek Nieuwerkerk Op 8 mei werd door direkteur gemeen- 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 8