tewerken van Duiveland, D.A. Haak, de gelegenheid geboden onderzoek te verrichten in de dorpsterp van Nieu- werkerk. De kosten werden gedragen door de provincie Zeeland. Op een uiterste zuid-oosthoek van de ca 120 meter lange en 70 meter brede terp werd op de hoek van de Poststraat en de Stekelstraat een profielput gegraven. Het werk werd uitgevoerd door B. Oele en H. Hendrikse, PDB Middelburg. Op grond van deze be vinding kan worden aangenomen dat, in tegenstelling tot de theorie van Romeijn ('De bevangen van de Vier bannen van Duiveland'Kroniek van het land van de Zeemeermin (Schou- wen-Duiveland) 11, 1986, 5-34), de gehele terp is opgeworpen ten tijde van de bouw van de aan de westzijde van de dorpsterp grenzende kerk. Het oude Nieuwerkerk lag meer naar het noorden, (kroniek) Nieuw-Haamstede Onlangs beschikbaar gekomen corre spondentie in de verzameling van oud-gemeente archivaris P.D. de Vos op het Streekarchivariaat van Schouwen-Duiveland en St-Philipsland leverde de exacte lokatie op van de bedevaartskapel van 'Onze Lieve Vrouwe op Zee'het gaat om een beschrij ving van de vindplaats en de aange troffen resten door architekt J. Hoogeboom uit Renesse in juni-juli 1907. De restanten van de kapel waren tevoorschijn gekomen van onder het duinzand direkt ten zuiden van het Middenpad in de eerste stuifketel vanaf het strand. Op grond van het steenformaat kan de stenen kapel die in 1907 is waargenomen in ieder geval niet veel eerder dan ca 1500 zijn opgericht, (kroniek) Oostburg Het verzoek van de ROB aan Rijks waterstaat om een AAI te laten uit voeren in het kader van de MER- procedure* voor het tracé van RW 58 om Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen werd gehonoreerd. Aanleiding vormde de hoge verwachting op grond van luchtfoto's (zie vorig jaarverslag) in het direkt aangrenzende zuidelijke gebied. De uitvoering was in handen van de Stichting RAAP in de persoon van H.C.J. Visscher. In december verscheen het definitieve rapport (RAAPrapport 50). Naast de 12 bij de aanvang van het onderzoek geken de (luchtfoto-) terreinen waar kwali- teitsbepalend onderzoek werd uitge voerd, werden vooral tijdens de veld- kartering (ca 330 ha) vele nieuwe vindplaatsen ontdekt. Het gaat in het totaal om 29 stuks. Het betreft, naast terreinen met cultuurhistorische waarde zoals schansen, wegtracés en gegraven voormalige waterlopen, verhoogde huisplaatsen uit de periode 1000 tot 1300 A.D. of uit de 13e en/of 14e eeuw. Verrassend is een cluster (gehucht?) van deze huisterpen in het meest noordelijk gelegen veldkar- teringsblok. De als monument voor te dragen terp 'Commerswal' ten wes ten van Oostburg wordt direkt be dreigd door de voorgestelde tracés. Bij het booronderzoek om de precieze begrenzing van de terp te bepalen werd een voor Zeeland in deze perio de karakteristiek artefact opgeraapt: een uit bot vervaardigd versierd voor werpje met drie tanden, (kroniek) Reimerswaal Nieuwlande De hoop dat de zoek- en graafaktivi- teit van particulieren op Nieuwlande langzaam zou afnemen is niet bewaar heid geworden. Om deze reden is dit jaar besloten de bescherming van het in menig opzicht unieke dorp met voor rang voor te bereiden. De mogelijk heid wordt onderzocht de daadwerke lijke controle samen te laten vallen met het betredingsverbod bij laagwa- ter in het kader van de aanwijzing tot Staatsnatuurmonument De voortgezette inventarisatie van met name pelgrimsinsignes leverde naast de bekende variatie aan oorden een nieuw op: Finisterre. Op het recht hoekige tinnen plaatje staat Maria afge beeld met de randtekst,: FINISTERRE S MARIA. Het is daarmee zonder meer duidelijk dat we hier te maken hebben 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 9