standen thuis. Een en ander maakt Izaaks onbeholpen maar in een mooi handschrift geschreven brief tot een intrigerend menselijk document De vraag rees of de onmin te maken had met het kind dat op komst was toen Sanderse zijn brief schreef. Be trof het een zwangerschap die door het huwelijk geëcht was? De brief is niet gedateerd; wel geeft de auteur zijn geboortejaar (1793). Dat de brief uit 1813 stamt leek waarschijnlijk; om dit te bevestigen, en de antecedenten van de auteur en de identiteit van zijn echtgenote en kind te achterhalen was onderzoek van 'primaire genealogische bronnen' (akten burgerlijke stand) en aanver wanten (indices memories van succes sie bijv.), aanwezig op het Rijksarchief in Zeeland, nodig. Na eliminatie van naamgenoten lagen uiteindelijk de volgende gegevens voor. Izaak Sanderse werd op 11 augustus 1793 te Koudekerke geboren als zoon van Jacob Izacse Sanderse (gest. 28 nov. 1835 te Oost-Souburg) en Debora Bakker(s) (gest. 12 april 1834 te Oost-Souburg). Op 9 oktober 1812 huw$e Izaak in Koudekerke Adriana van Keulen, geboren op 4 januari 1790 in Grijpskerke als doch ter van Jacobus van Keulen en Jaco- mijna Bastiaanse. Uit dit huwelijk werd op 25 december 1813 in Oost- Souburg Isaac Sanderse geboren; de vader wordt in de geboorteakte om schreven als Isaac Sanderse, 'Grena dier dans le 88 Regiment Infanterie'. Adriana verbleef dus inderdaad bij Izaaks ouders in Oost-Souburg, zo als uit de brief viel op te maken, onder het door Izaak gevreesde odium van verstoting; de brief werd door Izaak geschreven tussen 4 november en ca. 25 december 1813. Van een geëchte zwangerschap geen sprake. Van Izaak Jacobse Sanderse zijn ver volgens alleen nog secundaire gege vens in de Walcherse administratie van leven en dood te vinden. Adriana en haar zoon kwamen in Mid delburg terecht. Adriana overleed daar op 2 november 1852, 62 jaar oud. De overlijdensakte (d.d. 3 nov. 1852) rubriceerde haar als 'werkster' en meldde dat zij 'weduwe van Isaac Sanderse' was. Als comparant (aan gever) fungeerde o.a. haar zoon Isaac, volgens de akte 39 jaar oud (hij moest pas de volgende maand 39 worden) en 'dagloner'. De akte geeft als geboorteplaats van de over ledene abusievelijk Koudekerke. Isaac Sanderse, de zoon, overleed op 52-jarige leeftijd in Middelburg (overlijdensakte d.d. 2 juli 1866). Als zijn beroep wordt nu houtzager opgegeven; als zijn ouders worden vermeld Isaac Sanderse en Adriana van Keulen, 'beiden overleden', ook bij Isaac weer een foutief gege ven: zijn geboorteplaats Oost-Souburg is verbasterd tot Oostburg. Mainz Uit de weinige beschikbare gegevens omtrent Adriana en haar zoon rijst een beeld van hen op als zwoegers en maatschappelijke nulliteiten, aan wie zoals aan ontelbare lotgenoten de fortuin achteloos voorbijging. Zelfs hun simpelste levensfeiten kwa men nog verminkt in de overheidsad ministratie terecht. Maar veel grim miger dan hun grauwe levensverhaal was hoogstwaarschijnlijk het lot van Izaak Jacobse Sanderse, hun echtge- afb.2. Spotprent van Hermanus Fock op de terugtocht uit Rusland: de kous op de kop en de hond in de pot. 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 17