van zijn geboortestreek na 1813, doen in elk geval het ergste vrezen om trent de lotgevallen van deze 20-ja- Noten 1. L.J. Rogier, Eenheid en scheiding: geschie- nis der Nederlanden 1477-1813 (4e dr., Utrecht/Antwerpen 1974), 275. 2. Johanna W.A. Naber, Overheersching en Vrijwording: geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810— november 1813 (3e herz. dr., Haarlem 1913), 71-80 (hfdst. V); Simon Schama, Patriot ten en bevrijders: revolutie in de Noorde- lijke Nederlanden, 1780-1813 (Amsterdam 1989), 718-728 (v.v.) (hfdst. 13) (vert. van Patriots and Liberators, 1977). 3. Jan van Bakel, Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd; met medew. van Piet CRolf (Brugge/Nijmegen 1977). Van Bakel vermeldt ook de Franse publicaties van soldatenbrieven, en geeft een lijst van de eerder afzonderlijk gepubliceer de brieven uit zijn boek. 4. Een opgave van een deel van die literatuur en een verwijzing naar bibliografisch werk ter zake geeft H.T. Colenbrander, Gedenk stukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, VI: Inlijving en opstand, 1810-1813, hfdstn. VII-VIII ('s- Gravenhage 1912) XIII. Over Zeeuwse gardisten: H.Ph. Callenfels, 'Belevenissen van Jacob Willem Callenfels, Garde d'Honneur (1792-1882)', Zeeuws Tijdschrift 20 (1970)20- 25; F.H. de Klerk, 'Lotgevallen van een Goese Garde d'Honneur', Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 5, 1979, 33-45. rige Walcherse grenadier na het schrijven van de brief die 26 jaar onderweg zou zijn. 5. Rinus Willemsen, 'Een soldatenbrief uit de Napoleontische tijd', Nehalennia afl. 83, 1991, 18-19. 6. Vgl. Van Bakel, a.win noot 3, brief 312 (uit 1807) p. 403: '88m regement d'infante- rie de liegne' (88e linie-regiment infante rie, le bataljon van de 7e compagnie, le divisie van het 5e legerkorps); brief 32 (uit 1808) p. 70: 'onder de 9 companie in den depo a, maijense het partement de mon- tonnerre a, maijense'; brief 42, p. 83: '30 resement 4 batlion 2 Companie departement Du Monteniere' 7. Mainz, vgl. noot 6 en van Bakel, a.win noot 3, brief nrs. 1, 22, 29, 32, 38, 55, 150, 167, 169. 8. Cito, met spoed. 9. Envoyeur, afzender? Bedoeld wordt vermoe delijk (omslag met) toezendadres. 10. Van Bakel, a.win noot 3, 16, 17. 11. G. Hogesteeger, Van lopende bode tot tele matica: geschiedenis van de ptt in Neder land (Groningen 1989), 40, 45-48. 12. Opgesomd en behandeld in L.M. Hollestel- le, 'Primaire genealogische bronnen' (en 'Onderzoek in de notariële archieven, het kadaster en de bevolkingsregisters'), in: Gids voor historisch onderzoek in Zeeland (Amsterdam 1991), 149-156, (157-163). 13. J. Presser, Napoleon: historie en legende dl. II (4e dr., Amsterdam/Brussel 1963), 587. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 19