de brug', die in het kader van de Zeeland Cultuurmaand (september) in drie Axelse lokaties werd gehou den. Aan de manifestatie was een prijsvraag verbonden van 5000,- (winnaar E. de Dobbelaere). Het themanummer van Ballustrada bevat fotodocumentatie over een tiental deelnemende kunstenaars en hun werk. Ook zijn er artikelen en essays over het thema WOV opgenomen van J.D. Tolhoek, dr. P.J.M. van der Aart, Peter Clijsen, A.A. Hoste, George Sponselee en Jan Kuipers. Vooral Van der Aart steekt zijn degelijk onder bouwde opinie ter zake niet onder stoelen of banken: 'Het Rijksbeleid voorziet niet in een WOV en het Rijksbeleid is er niet voor niets. Het lokaal belang van een WOV is niet aangetoond. Een aantasting van de Zak van Zuid-Beveland is onher stelbaar en staat toekomstige ecolo gische doelstellingen in de weg.' Ook als schakel in de verbindingen Rotter dam-Antwerp en/Kanaaltunnel en Rotterdam-Parijs is de WOV vol gens Van der Aart overbodig. Alledaagse dingen Als dit nummer van Nehalennia ver schijnt heeft de Stichting Informatie centrum Volkscultuur het eerste num mer van haar nieuwe tijdschrift Alle daagse dingen uitgebracht, een blad dat zich richt op 'volkscultuurmin- nend Nederland'. Talloze dingen uit het dagelijks leven zijn zo gewoon dat we vaak niet weten waarom ze zo zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze vroeger fungeerden. Met al deze zaken zal Alledaagse dingen zich bezighouden op een manier die een breed publiek moet aanspreken. Gebruiken rond geboorte en dood, bijgeloof, punk, kermis, hekserij, moderne rages - het moet allemaal aan bod komen. Daarnaast zal het tijd schrift zijn lezers informeren over manifestatiestentoonstellingen nieuwe volkskundige literatuur enz. In het eerste nummer van Alledaagse dingen, gepland voor eind november, staan artikelen over de geschiedenis van de legpuzzel, koekplanken en het Amelandse Sinterklazen. Verder de eerste afleveringen van series o- ver het leven in een middeleeuwse stad en spreekwoorden. Voorts aller hande aktuele informatie. Alledaagse dingen zal acht keer per jaar verschijnen; in de losse verkoop gaat het tijdschrift 6,95 kosten. Lezers van Nehalennia kunnen een proefexemplaar aanvragen door een enveloppe met daarin een briefje met naam en adres (in blokletters) en 3,- aan postzegels te zenden aan: Informatiecentrum Volkscultuur, Lu- casbolwerk 11, 3512 EH UTRECHT. J.J.B.K. Zes unieke wandtapijten: Strijd op de Zeeuwse stromen 1572-1576. Dr. C.A. van Swigchem, jhr. G. Ploos van Amstel. Nederlands-/Engelstalig; 21x28 cm; 128 pp. Genaaid, gebroch. Ca. 32 afbkleur en 48 zwart/wit. ISBN 9066303026. Prijs 45,-. Ver krijgbaar in het Zeeuws Museum te Middelburg. In 1591 gaven de Staten van Zeeland opdracht tot het vervaardigen van een wandtapijt van vier bij acht me ter, dat bedoeld was als oorlogsge denkteken. Het moest uitbeelden hoe de Zeeuwen in januari 1574 bij Bergen op Zoom een Spaanse vloot vernieti gend hadden verslagen. Nog vijf soortgelijke opdrachten volgden met het oogmerk het Prinsenlogement in de voormalige Abdij te Middelburg te stofferen. De aldus ontstane reeks bevindt zich momenteel in het Zeeuws Museum te Middelburg. Aan deze voor ons land unieke kunstschat is nu een rijk geillustreerd boek gewijd. Overzichtsfoto's en detailopnamen brengen de schoonheid van de tapij ten overtuigend in beeld. De vier eeuwen oude voorstellingen en hun merkwaardige omlijsting vragen een nadere toelichting. Deze uitgave geeft in een aantal vlot geschreven hoofdstukken nu juist die informatie, die geïnteresseerde 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 23