rond de ingang: de zure regen heeft hierop nog geen fatale invloed gehad. Ondanks de nabijheid van de grote industriegebieden hangt er in het door Staatsbosbeheer onderhouden fort plus de natuurlijke omgeving nog een sfeer van spanning en bedrijvig heid. Dat de ontwikkeling ook niet aan Rammekens is voorbijgegaan bleek uit het 'anachronisme' van de elek trische bedrading en de radiotor die wij in de kantine ontdekten! Nadat we afscheid van Rammekens en dhr. Weber hadden genomen werd de bus weer opgezocht en met de grootste bewondering voor de stuur manskunst van de chauffeur gingen we via dijkjes en smalle weggetjes door de nieuwste en dus jongste pol der van Walcheren, nl. Nieuw- en Sint-Joosland. Dhr. L. Hollestelle, archivaris van het Waterschap Wal cheren, was onze gids en wees ons op diverse waterstaatkundige aspecten zoals de vele coupures in de dijken: hier gaat de weg door de dijk en ontstonden a.h.w. poortjes die gesloten konden worden bij dreigende overstro ming. Zelfs tijdens de watersnood in 1953 werden zij hier en daar nog gesloten! De weg door de polder loopt door de natuurlijke watergang het geen nog te zien is aan de glooiing in sommige stukken land. Toen deze watergang verzandde werd het haven kanaal naar Middelburg gegraven (1535). In de 17e eeuw werd de pol der ingedijkt; deze ligt nog wat ho ger dan de rest van Walcheren. Ker ken werden gesticht en dorpen ont stonden. Om 11.30 uur arriveerden we in Mid delburg in huis "s-Hertogenbosch' aan de Vlasmarkt voor de Algemene Ledenvergadering en de lunch. De voorzitter, drs J.H. Kluiver, deed mededelingen over de activiteiten die plaats vonden en die nog plaats gaan vinden. Er is verder een commissie ingesteld die de mogelijkheden van het gebouw gaat onderzoeken (Zie Nehalennia no. 84) Daarnaast is men bezig de gemeente Veere in kaart te brengen met daarop o.m. alle wonin gen met hun voormalige bewoners. Na de vergadering was er gelegenheid het huis te bezichtigen: vooral de benedenetage is de moeite waard, daar alles in oude stijl bewaard is geble ven. Ook in 1940 werd er bij het bom bardement van Middelburg gelukkig niets verwoest. De laatste functie was bankgebouw, daarvoor bewoonden vele particulieren het huis o.a. Otto la Porte, Pieter Duvelaere, De Hazen Bomme, Abr. van den Broecke, dames van Citters en tenslotte de fam. Hon- dius. De tuin wordt gedomineerd door een aantal oude bomen, een klein lust oord midden in de stad! Na de goed verzorgde lunch gingen we naar de Oostkerk. Deze koepelkerk bepaalt voor een groot deel het stads gezicht van Middelburg zoals ook de nadrukkelijke bedoeling van de archi- tekten c.q. bouwers was in 1645. Dhr. L. Gabriëlse, hulpkoster, ver telde uitgebreid over de geschiedenis van de kerk. De bouw ging niet zonder strubbelin gen: na de dood van de oorspronke lijke architekt Barth. Drijfhout namen Pieter Post en Adr. van 's Graven- sande het werk over en in 1667 was het voltooid. Maar het onderhoud verg de ook toen veel geld en financië le perikelen bleven niet uit. In die tijd hielp de burgerlijke gemeente en hief belasting op bier en wijn t.b.v. de kerk! In de periode 1950- '60 werd het gebouw gerestaureerd. Behalve de koepel met lantaarn vallen nog twee dingen op. Als eerste het ontbreken van pilaren in de kerk; deze zijn aan de zijkanten gesitueerd zodat het ruimtelijk effect rustgevend is. Verder de eenheid die preekstoel en orgel vormen door de gelijksoortige beschildering. Dit orgel is één der mooiste van Ne derland. Drs. Kluiver vertelde e.e.a. van de geschiedenis. Het orgel werd in 1776 gebouwd ter vervanging van 'de Voorzanger'. Deze bouw verliep niet helemaal vlekkeloos want hoewel De Rijkere een prachtig orgel bouwde bleek het geluid een grote mislukking. Dit was te zwak en niet geschikt voor 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 26