en Hilde Desmet onderzoekt de termi nologie van de steenbakkerij in Temse en omgeving. Binnen niet al te lange tijd zullen dus over twee onderwerpen vragenlijsten uitgezet kunnen worden. Nieuws van de Dialektwoordenboeken Eindelijk kwam voor de gestaag ver der werkende Kristien Van der Sypt het einde van haar eerste aflevering over de akkerbewerking in zicht. Alle dialectwoorden en uitdrukkingen die verband houden met het ploegen komen er in aan bod. Ook de woorden die de Zeeuwsch-Vlaamse medewerkers/ sters leverden zijn erin opgenomen. Het is een prachtig boek geworden, niet alleen om te lezen en alles uit te zoeken, maar ook om zomaar door te bladeren en de talrijke illusta- ties te bekijken. Op 31 oktober waren we in het Land bouwmuseum te Heille om foto's te nemen van de zogenaamde 'Waoleploeg' In Nederland zijn van dit type nog twee exemplaren bekend, één te Heille en de andere ligt in het depot van het Openlucht Museum te Arnhem De presentatie van dit boek vond plaats op zaterdagmiddag 14 december. Een afvaardiging van ons bestuur was erbij aanwezig. Bekendheid W.V.D. Om ons werk voor het W.V.D. in Zeeuwsch-Vlaanderen nog meer be kendheid te geven, zullen we in de toekomst ons presenteren met een voorlichtingsstand op diverse mani festaties. Op dit moment denken we eind mei aanwezig te zijn in Axel, waar een hobby-presentatie wordt gehouden in 'De Halle'. In onze kraam zullen dan te zien zijn: de publica ties van het Woordenboek, folders, stickers, overzichtskaarten en aller lei ander illustratiemateriaal. Verder denken we geluidsbanden te laten horen en mogelijk een videoband te laten zien, waarop onze activiteiten worden uitgebeeld. Ons Axels bestuurslid J. de Klerk maakte enkele jaren geleden inter views bij de info-stand op de Axelse MarathonmarktAndere ideeën zijn ook welkom. Dialecttoneel Op 8 november ging in Kloosterzande het toneelstuk 'De Dêêl'k van Nonkel ken' voor een volle zaal in première. Het stuk werd op de planken gebracht door de volkstheatergroep 'De Schel- degalm' en is geschreven door ons Hulsters bestuurslid George Sponselee. Het volkstheater 'De Scheldegalm' wordt ook wel de ambassadeur genoemd op het gebied van streektoneel en dialect uit het Land van Hulst. Als enige vereniging in de regio heeft 'De Scheldegalm' het voorrecht toneelstukken te mogen opvoeren van auteurs die in het Land van Hulst zijn geboren en getogen. Nu het W.V.D. bezig is de algemene woordenschat op te vragen, is het belang van het volkstoneel nog eens duidelijk aangetoond. Het spel zou immers bij het enthousiaste publiek niet zijn overgekomen, als de uit drukkingen en zegswijzen niet meer tot de omgangstaal zouden behoren. Evenals met zijn twee vorige toneel stukken in dialect, heeft Sponselee ook hier weer in het hart van de roos geschoten. Op diverse plaatsen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen trok het stuk volle zalen. Onze gelukwensen gaan dan ook terecht naar de schrij ver van het stuk en de spelers die met veel overgave de personen uit beelden. Ook uit Sas van Gent kregen we en thousiaste reacties van toeschouwers die naar een uitvoering waren geweest van de plaatselijke toneelclub, die een dialecttoneelstuk opvoerde. In het cultureel centrum 'De Halle' vond de vierde editie plaats van het theater 'Cantant' met onder andere Sankie Koster, Frans de Schepper, Ambras en Serratefrent. Het was een kostelijke avond, vol humor in dialect. De toneelclub Groede komt eerstdaags op de planken met een dialecttoneel stuk. Ook deze vereniging wensen we veel succes toe. 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 38