Het afgelopen jaar was voor het Project Zeeuwsch-Vlaanderen op alle gebieden zeer succesvol. Veel leden stuurden ons geluidsopnames, oude foto's, kranteknipsels en vooral zorgvuldig ingevulde vragenlijsten. Bijna honderd. Daarvoor allemaal hartelijk bedankt. Met vertrouwen kunnen we het komend jaar verder bouwen op deze solide basis. R.W. Tien Jaer Kwiet Van de Bevelandse liedjeszanger Peter Dieleman (37) verscheen deze zomer een cassette met 12 nieuwe nummers. In tegenstelling tot eerdere LP's (Ons stoke zelf jenever, Goed Zeeuws goed rond) doet Dieleman dit keer alles zelf, in de eerste plaats om de sfeer van zijn live-optredens te be naderen en in de tweede plaats om wat flexibeler te kunnen werken. De teksten in Bevelands dialect staan zoals gewoonlijk centraal. Begeleidend instrument is voorname lijk de akoestische gitaar; nu en dan zijn elektrische en slidegitaar, key board, bas, drums en tweede stem te horen. Humor en nostalgie kenmerken Tien Jaer Kwiet. De cassette kan worden besteld door overmaking van 15,- op postrek. 420883 t.n.v. Peter Dieleman, 's-Gravenpolder Mededelingen van het onderzoekssecretariaat Wat binnenkwam in het vorige kwar taal, maar niet meer in Neh. 84 be sproken kon worden, vraagt nu eerst de aandacht. Onze secretariaatsmedewerker, dhr. P. Heerschap, bracht de beloofde woordenlijst mee, het geschreven re sultaat van de activiteiten van het eerste jaar van de Waerekgroep Uus Oudurps. Zijn medeleden van die groep, de heren G. Tanis, A.H. Tanis, C.J. Hameeteman, K. Kastelein en mevrouw A. Komtebedde-Lodderallemaal 'ver- haeltjes-schrievers'vrezen ook, dat de jeugd' d'r Oudurps kwietraekt' en 'dat ploegie wil perbeere, daer nog wat an te doewe. De Oudurpse taele mot bewaerd bluuve as 'n dier- baer earefstik.' Hun verhaaltjes wor den nu, elk voorzien van een il lustratie, keurig verzorgd, aange boden als Uutgaeve van de Wearekgroep Dieje- lektongerzoek 'Uus Oudurps. Een mooi voorbeeld, dat elders navolging ver dient een paar dagen later ontvingen we het boekje Hei je 't al gehóórd? van de Studiekring Flakkees Dialect. Er was ook een brief van de ons al len bekende dichteres Teunie Knöps voor de secretaresse. Onverwachte omstandigheden waren oorzaak dat die brief enige weken ongeopend bleef liggen bij de persoonlijke post. Nu moet daarop nog gereageerd worden. Mw. Knöps schrijft: 'De studiekring bestaat uit een groepje van 9 mensen, die de flakkeese spelling op een ver antwoorde manier wilden leren schrij ven. Mijn aandeel in het boekje is gering; mijn taak was om leiding te geven.' Afgesproken werd, dat ieder op eigen wijze gebeurtenissen uit het leven van alle dag op Flakkee, een voudig zou vertellen en dat de spel ling aangehouden zou worden, zoals die in het regioboek Dialect op Goe- ree Overflakkee werd gebruikt. Er zou dus gewerkt worden volgens de stelling, die de mede-auteur Heer schap steeds op het eiland propa geerde: de spelling moet te herleiden zijn naar het Nederlands (hetzelfde principe, waarvan uitgegaan werd bij de totstandkoming van al onze regioboeken)Het resultaat is in alle opzichten verrassend. Hulde ook aan het Dienstencentrum Middelharnis dat begrip en waardering toonde voor het werk van deze groep door de uit gave van dit zo geslaagde boekje mo gelijk te maken. Wij willen hopen, dat ook voldoende begrip en waarde ring bestaat voor het vele en veel soortig werk, dat in en door onze 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 40