Vereeniging voor Dialectonderzoek wordt verricht, om de financiële hulp te bezorgen, die nodig is, om de ver schijning van het 2e deel van ons Woordenboek mogelijk te maken. De subsidie-aanvragen zijn in zee. Het is nu aan de gemeentebesturen, om de daar beschikbare subsidiegel den (helaas niet veel meer in deze tijd van bezuiniging) tussen de aan vragers te verdelen. Zojuist komt ons ter ore, dat een lid van een adviescommissie dezer dagen tegen subsidie voor ons Woordenboek was, omdat 'het geen kwestie van cultuurbehoud is'. Onvoorstelbaar, bedroevend, dat zo iets anno 1991 nog mogelijk is! En we denken aan de hulde die dr. Ghijsen achterin het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten brengt aan de hon derden, die hebben meegewerkt, omdat zij het hunne hebben bijgedragen tot het behoud van het zo belangrijke stuk Zeeuwse cultuur, dat in de streektaal besloten ligt. Ook nu nog zijn er in iedere regio van ons dia lectgebied een aantal mensen, die op eigen initiatief speurtochten onder nemen, lijsten vol uitdrukkingen op maken en alle persoonlijke bevindin gen naar het secretariaat zenden, en dus niet minder hulde verdienen. Dhr. Ed Steijns (Klz) schrijft bij zijn laatste zending o.a.: 'Van de 33 gezegdes zullen er nu nog 10 of 12 gebruikt worden. U ziet het: de dialectvereeniging is er niet voor niets, want als wij ze nü niet op schrijven dan zijn ze, na pakweg 20 jaar nergens meer te vinden. Dhr. D. Rozemond (Svn) die een lijst met 103 zegswijzen zondZo as heeft nu een knipsel voor ons uit het Reformatorisch Dagblad van 18-9-91 over de Veluwse troubadour, die zijn 'moerstaal' zingt. We lezen daar o.a.: 'Elders in het land zijn collega's schaars: in West Friesland is er één, in Brabant en in Limburg ook.' Van onze onvolprezen Engel Reinhoudt heeft die krant blijkbaar nog niet gehoord! Overigens zijn we het er zeker mee eens, dat 't dwaas is, als mensen zich schamen voor hun dialect. Dhr. Rozemond onderstreepte de uitspraak: Een dialect hoort bij een streek. Het is een deel van de cultuur. Uit Drenthe komt intussen het be richt, dat de Commissaris van de Koningin Wim Meyer, naar aanleiding van het 35-jarig jubileum van het Drentse Maandblad Oeze Volk heeft gezegd, een cursus Drents te wil len volgen Voor ons is het altijd weer verheu gend, bij de binnengekomen brieven, ook van ons - nog - onbekenden, een schrijven te vinden als dit van dhr. W.J. van Gilst (Kortgene): 'Ik voe mun verjaerdag 't Woordenboek van de Zeeuwse dialecten gekrege en ik kan nie anders zegge, da mun dat vee plezier ei gedae. Ik weet best da zo'n boek nie volmaekt of volle dig is, mè dur bin toch een paer uut- drukkingen, die a'k nie kunne vin den Bevobbeld bijvoorbeeld Tegaere samen Buire of buiere pootjebaden Schiffele van de schudden van kaerten kaarten 'k 'Ope da'k iermee een kleine bie- drage gedaen tot 't in ere ouwen van 't zeeuwse dialect, da a toch zo vee mooie uutdrukkiengen eit. Wat a'k mun eige wè afvraege, is of 't woord lodderein wellicht afkomstig is uut het Franse l'eau du Rhin (Rijnwater). Weet iemand van julder dat misschien? Ik wense julder alle- maele nog vee plezier en succes mee 't in stand ouwen van ons prachtige rieke dialect. Of is 't un taele?' Per telefoon is bedankt en geant woord, dat dr. Ghijsen er van uitge gaan zal zijn, dat bevobbeld en tegaere geen specifiek Zeeuwse woor den zijn, en dat we de andere twee gegevens zullen onderzoeken. Wat lodderein betreft: dat is geen dia lect, maar algemeen Nederlands, af komstig uit het, Franse l'eau de la reine. Dhr. Van Gilst werd verder uitvoerig ingelicht over onze Ver eeniging en wilde meteen lid worden. 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 41