moeder en bij navraag bij mijn infor mant, ook in Herkingen, het woord boezeneere gebruikt. In de betekenis van: zich bevinden of verblijven, in de vorm van b.v.: We boezeneere mar in de keuken in de winter. Zou dit verwant zijn aan het Franse bou- ger (bewegen)?' Graag reacties! Wij ontvingen Van een van onze trouwe medewerkers, dhr. M.J. Geuze (Ha), het door hem geschreven en zo juist verschenen boekje: Het leven op een Zuid-Beve- lands dorp rond 1900, met de onder titel Wat moeder vertelde. Het werd gepubliceerd door de gemeentelijke archiefdienst van Goes, en is dat dubbel en dwars waard. Dhr. Geuze was al jong geïnteres seerd in 'hoe 't vroeger was'. Hij kon met allerlei vragen bij zijn moe der terecht en veel is meteen door hem genoteerd. Na zijn pensionering heeft hij tijd gevonden, om het op deze wijze vergaarde materiaal the matisch te ordenen en te verwerken tot een eenvoudig, interessant, pret tig leesbaar geheel. Deze 24 bladzij den zijn niet alleen een aanwinst voor het archief van Goes, maar verdienen de belangstelling van veel Zeeuwen en zeker van de lezers van Nehalen- nia (zie ook rubriek 'Over boeken', red. De uitgeverij C. van Koppen B.V., waar in 1988 ons regioboek Dialect op Goeree-Overflakkee verscheen, zond ons nu de nieuwste uitgave in Oudurps dialect: Leuterverhaelen pover de Westraete deur Sors van Piejt van Sors. De auteur is dhr. G. Tanis, ook één van onze ijverige leden en voorzitter van de werkgroep 'Uus Oudurps'. Hij schrijft in zijn voorwoord: "t Gööt in deeze leuter verhaelen in de eerste plekke om uus taeltjie in dan pas om 't verhaeltjie Hij was tot zijn pensionering leraar Engelse taal en letterkunde in Den Haag. Het is alsof hij tegenover ons zit te vertellen, de oud-leraar met een fenomenaal geheugen. Hij herin nert zich alles uit zijn kindertijd, zijn jongensjaren in de Weststraat in Oudurp, waar hij geboren is in 1916. Elk huis ziet hij nog voor zich, zoals het vroeger was, tot in de kleinste details. Elke bewoner heeft hij gekend. Een voor één gaan ze weer voor hem leven, zoals hij dat als jongen zag. En zo zijn z'n 'leu terverhaelen' niet alleen belangrijk geworden voor het behoud van de Oudurpse taele, maar komen ook oude beroepen, oude gebruiken, oude ge woonten, oude werkwijzen, oude leef wijzen onder de loep, met voor de Oudurpers van nu de extra-attractie van zoveel bekende namen. Hulde aan de schrijver niet alleen, ook aan de uitgeverij, die het risico van pu blicatie heeft durven nemen, en heeft mogen constateren, dat de belang stelling elke verwachting overtrof. Rest nog te melden, dat onze voor zitster aanzig was bij de officiële aanbieding van dit boekwerk(je) van 114 bladzijden (zie ook rubriek 'Over boeken', red.). Dhr. P. Labruyère, die trouw de il lustraties levert bij onze rubrieken Landbouw en Leven op het platteland, en dat doet met grote precisie, heeft ons nu een ware verrassing bezorgd. Hij gaf ons 22 tekeningen van de Walcherse arbeiders-woning, zoals hij die gekend heeft, van de meest primitieve op 25 m^ grond tot telkens iets grotere en gerieflijker bouwsels, die in de volgende jaren tot stand kwamen. Elke steen, elke dakpan, verhoudingsgewijs in de juiste maat, op de juiste plaats, alsof het werd gefotografeerd. De bijgeleverde plat tegrond altijd duidelijk en nauwkeu rig. Bij iedere tekening een in dia lect geschreven commentaar. En wij mogen met dat alles doen wat ons goeddunkt! Een schenking, die we dankbaar aanvaarden, en tegelijk een opgave, want dit kunnen we niet een voudig in een map opbergen. Dit is zeker waard om vermenigvuldigd te worden, maar hoe? Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden, fotografisch? Suggesties van onze 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 44