leden zijn welkom hier! Wij danken niet alleen de goede ge vers, die we bij name noemden en mw. A. de Pree (Col) die weer een door haar ingesproken bandje schonk, wij danken voor alles wat we ontvin gen: persoonlijk medeleven en daad werkelijke hulp, opmerkingen en re acties, mondeling en schriftelijk, kranteknipsels, woorden en uitdruk kingen en met zorg ingevulde vra genlijsten. Wij danken voor alles, wat de voortgang van het werk op ons secretariaat mede mogelijk maakt, en hopen in het nieuwe verenigings jaar weer op veel activiteiten van on ze leden te mogen rekenen, en alle resultaten en conclusies op het on der zoekssecretariaat te ontvangen, adres: Boulevard de Ruyter 194, 4381 KG Vlissingen. Ik wens u allen het beste voor 1992. E.J. van den Broecke-de Man. Radioprogramma 'Goed Zeeuws' Die is net zó slim as de rotte, die mee z'n staert de lienolie uut de flesse'aelde. Dhr. Noordhoek uit Zierikzee, vroe ger woonachtig in Kortgene, vertelt hierover het volgende: 'Bovenstaande uitdrukking kwam van onze oude lang overleden buurman Maas. Hij was destijds eigenaar van één der twee huisschilderbedrijven Hij ontving zijn benodigde lijnolie (men maakte in zijn tijd nog vele ver ven zelf) in bemande flessen. Gemaks halve werd de flessehals, na eerste opening, niet meer afgesloten. Na weer een nieuwe fles ontkurkt te heb ben, en een geringe hoeveelheid olie afgetapt te hebben, bemerkte hij, dat de volgende morgen het olieniveau in de flessehals aanmerkelijk lager was dan de avond ervoor. Zou één van zijn knechts hem misschien bedu velen? 's Avonds, na vertrek uit de schildersplaats van de knechts, vulde buurman de mandfles met lijnolie bij tot op het eerste niveau. Wanneer een knecht lijnolie wenste, moest hij dit eerst vragen en niet zomaar ne men. De andere morgen, als eerste was hij op de werkplaats. Buurman constateerde weer, dat het niveau van de lijnolie weer gedaald was en wel tot het niveau van voor de bij vulling. Dat was toch al te kras! Buurman was een zeer humaan mens, werd hiervoor zelfs geridderd en voor bedotteraars had hij geen bladzijde over in zijn levensboek. Grimmig be sloot hij de dief, wie dan ook, te ontmaskeren. Zijn knechts hadden ieder een sleutel van de werkplaats. Na de duisternis trok buurman hier naar terug en stelde zich verdekt opDoor maanlicht kon hij de situ atie om de bemande lijnoliefles in de peiling houden. Na verloop van tijd verscheen daar een rattenfamilie Een pa en ma met de kleintjes. Om de beurt kroop een ouder op de rand van de flessehals. De staart werd in de fles naar beneden gelaten. Dan glimmend van de olie, buiten de fles gevierd, waar de kleintjes en een ouder deze naar hartelust schoon likten. Dit ritueel herhaalde zich met de regelmaat van de klok en in snel tempo. Gefascineerd sloeg buur man het schouwspel gaande, want hij hield van wonder en verrassing in de natuur. De rattensmulpartij ging door, tot de staartlengte het olieniveau niet meer bereikte. Buurman had de dief gevonden Het bovenstaande maakt ons duidelijk, hoe een gezegde in een bepaalde ge meenschap kan ontstaan. In de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen is de uitdrukking Die is van Seppe geslohen bekend en behoort tot het jargon van de bevolking met een Rooms-Katholieke levensovertuiging Twee leden van onze Vereeniging, beiden Rooms-Katholiek, gaven ons een duidelijke omschrijving van deze uitdrukking. Ed Steijns (Klz): 'M'n hinge nao Sep pe, op retraite nao de paoters. Dao wiere ze flienk inhepeperd, wat of ze wè en nie mochte. Ze hinge 'r 'n dag of drie nao toe. Dan waore ze 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 45