an z'n 'ielen; Svn: anz'n schoenen; an z'n kieten; Tin). Anders: - - 'aeze'aer (Col); eed'aos g'eete (Nwn); die spêêt'n d'r van deu (Ax); ziek(t)ut af (Cg); ie ao z'n schoenen dicht (Kod); ie kan flink over de pad (Bzl); ie lopt van hróóte stappen ghauw tuus (Bzl)ie fienkelt d'r vandeur (Ktg); ie liet ze véége (Bns). 19. D'r is hin puut in de Poel(e) die atat weet: niemand weet het. (de Poel is een streek N.W. van 's Heer Abtskerke). ZB (Gs Ha; HkzKbKpl: twijfelt; NssOvz/DwSchr/Wde)T (Po). Hierbij: d'r is hin puut in de Poel die a zo 'êêt bij het noemen van een onbekende naam)Ha;Ktg) Varianten: gêêne puit uit de puttuk (Klz); - - uut de dulve (Ks). 20. 'k Kan nie kriete en de lampe vast 'ouwe: ik kan geen twee dingen tege lijk doen, praten en breien gaan niet samen. (Kriete de pommerans van een biljartkeu van krijt voorzien). W (Dob); T (Tin). Varianten: - schrêêuwe in de lampe vasthouwe (Dl.Dl/Hkg). Anders: 'k kan nie klippe lui'n en 't vaon draoge gelijk (Nwn); 'k kan ghin óói opvurken en me broek op'auwen (Bzl); ik kan hin twi 'êêren van 't zelfde laeken diene (Ks); - - nie pompe in nat'ouwe (Bns)- - blaete en de lampe uutblaeze (Hsd); je kun nie over 2 banden hlieke spele (Po). 21. Je kun 'n kei nie pèlle(n): pluk maar eensveren van een kikker. VV (Dob); ZB (Nss); NB (Ks); SchD (Hsd). Varianten: 'n kei 't vel afdoen (en derg.) (Gde; SisKlzCg; JsCol; Kg; KsWsk)van 'n keie 'ael je hin vel (Svn); - d'n/'t 'uud nie ofdoeë (en derg.) (Gpol; Ha; HkzKtg;Bns; Dsr; Zr;Phi;Svn)'n kei den 'uud ofstroape (Bwh)- gjinne kallesê 't vel afdoen (Nwn); (geen) steen d'n 'uud ofdoen (Ha); - - 'n keie nie pluume (Po). Anders: van 'n kaele kip gêên veren plukken (Osb); een kaele kip nie pluume (Anl); van een puut geen veren trekke (Ovm); ge kund'n slekke d'n 'uud nie ofstroapen (Bzl). 22. Die lóópt/ gae zo schêêf as 'n krabbe: erg scheef. Algemeen Ndl. uitdr. bevestigd door bijna alle inzenders. Andere vergelijkingen: as 'n deur (Ax); as 'n krauw (Klz); as 'n ziggel (zekel) (Cg); as 'n schute (Dob; Kod;Osb;Bzl/Kpl;Bwh/Nwk)as 'n 'ond (Wsk); as 'n oere (Bwh). Antwoorden op de vragen naar zo als Dergelijke vragen zijn al eerder gesteld, o.a., heel uitvoerig, in juni '87 (antwoorden in Nehal. 68, blz. 45 t/m 48). Enkele inzenders hebben daar nu terecht op gewezen. Bij die gelegenheid hebben, net als nu, sommigen van hen de moeite genomen min of meer lange lijsten bij te voegen van varianten of aanvullingen. Alle nu ingezonden extra gegevens in Nehal. op te nemen zou veel ruimte vragen en vaak herhalingen betref fen. Ik beperk mij tot de lijst in juni 1991 gestelde vragen. Maar extra materiaal dat in de loop der jaren is binnengekomen is niet weggestopt: heel veel is nu al terug te vinden in een dubbel register op steekkaar ten (apart van het algemene woordregister)één op de genoemde eigen schap (zo mager als b.v.), één op de vergeleken zaak, of persoon dan wel het dier. Dan blijkt, dat b.v. het hoen, och arme, goed is voor van alles: zo groots, zo stom, zo bo(r)stig, zo zot, zo fris, zo scheel als enzenz Nu dus de bevestigingen van de thans gestelde vragen. zo hemêên as pit-/putwaeterZVW (GdeGde/NvtSdk)LvA (Ax: ook put-; Nz); LvH (KLz) ZVO-zd (Js); W (Dob KodNjoosOk; Osb Rtm Vs); ZB (Bzl/Kpl; Gopl; GsHa; Hkz Kb Kn; Kpl; Ktg; Ndp NssOvz/Dw Schr/Wde;Wde)NB (Col;KamKg;Ks Wsk)SchD (BNsBwhDsrHsd Nwk; Zr); Phi/T (Phi/Ovm Anl; OvmPoScherp Svn; Tin: ook put-); GOfl (DlDl/ Hkg: pitjes-; Ntg;Odp). 50

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 52