SF] ës» rr""1 Middelburg zal in de 10e eeuw begonnen zijn zich als havenplaats te ontwikkelen, in de tijd dat de rol van de nederzetting Wal cheren praktisch uitgespeeld lijkt. Gezien de uitgestrekte parochies van de twee Middel burgse kerken is Middelburg kennelijk de centrale plaats voor een groot gebied. Ook in bestuurlijk opzicht is Middelburg een middelpunt: het is de hoofdplaats van Zee land Bewestenschelde, dus van Walcheren en de Bevelanden. Duidelijk is rond 1100 de relatie tussen de bodemgesteldheid en de bewoningsstruc- tuur. Zowel de weinige kerkdorpen en Middelburg als de archeologische en bo- demkundige vindplaatsen die wijzen op verspreide bewoning, bevinden zich op de kreekruggen. En in de eeuwen daarvoor zal de situatie niet anders zijn geweest, althans ook de burgen van Middelburg en Souburg zijn op de kreekruggen aangelegd. Na de vloed van 1134 komen wij in een periode die voor de ontwikkeling van het dorpenpatroon in Zeeland heel essentieel is. In de loop van de 12e en 13e eeuw breidt de bewoning zich verder uit. Met als resul taat dat tegen 1300 op het oude land zo goed als alle nederzettingen aanwezig blij ken te zijn die wij daar ook uit de late mid deleeuwen en de 16e eeuw kennen. Op kaart Hl heb ik in zwart alle nederzet tingen aangegeven die al voor 1250 in de bronnen worden genoemd; een kleine cirkel wanneer het alleen gaat om de nederzetting <55 Bedijkt land ca. 1 jOO (23 Buitendijks land ca. 1300 1 Huidige- grens tussen Belgie Nederland Hr:rA A1 ar- (voiir rover - I.ckcnü) afb. 3. De Scheldedelta in de schriftelijke bronnen tot ca. 1300 (tek. P. AHenderikx

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 65