meer de situatie die thans ter plaatse nog be staat. De Dorpsstraat wordt in 1745 - zoals nu nog - aan de oostzijde afgesloten door de vaete. De toegang tot de drinkput wordt geflankeerd door twee hekposten met siervazen. De tekening van het westelijke deel van de dorpskern toont het destijds nog ommuurde kerkhof, met schildhoudende leeuwen op de posten der kerkhofhekken (twee van deze leeu wen hebben thans, merkwaardig genoeg, de plaats ingenomen van de siervazen op het hek van de vaete). Van de kerk is de thans verdwe nen zuiderzijbeuk nog te zien en verder zijn naast het kerkhof de travalje en het viskot weergegeven. Het laatste, een half open ge bouwtje met schilddak, is tegen het einde van de 18de eeuw wat meer gedetailleerd ook door Bulthuis afgebeeld. Zeer opvallend, in vergelijking met de huidige situatie, is de afwisseling in de beide huizenrijen tussen de relatief smalle, 'diepe' huizen, voor zien van een topgevel en daarachter een zadel dak loodrecht op de as van de straat, en de in het algemeen bredere, 'dwarse' huizen, meteen langsgevel en daarboven de nok evenwijdig met de straat. Heden ten dage overheersen de dwarse huizen en zijn topgevels een uitzondering, een ontwikkeling die zich in veel dorpen laat recon strueren. Huizen met een echte verdieping, dit in tegenstelling tot huizen met boven de begane grond alleen een zolder, zijn sinds Pronk ook aanmerkelijk zeldzamer geworden. Een van deze hogere huizen was het rechthuis, bij de vaete. Dit rechthuis, zoals in de meeste dorpen een herberg waarbinnen het plaatselijk bestuur over een raadkamer kon beschikken, was in 1745 nog in volle glorie aanwezig: een breed, dwars pand met een uithangbord boven de voordeur, een zadeldak tussen trapgevels en een tweetal forse dakkapellen boven de voor gevel. De dakkapellen laat Bulthuis al achter wege en in later tijd is het rechthuis onherken baar verminkt. In 1882 werd het na afloop van een markt in brand gestoken door de moor denaar van een veekoopman, in een poging de sporen van de misdaad uit te wissen. Toen verdween ook de gemeentekamer uit het ge- afb. 3. De dorpsstraat te Baarland vanuit het oosten, met rechts op de voorgrond de vaete en links het overblijfsel van het rechlshuis, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1966. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 76