>- Onder de landbouwers bevonden zich pacht boeren die zich waarschijnlijk minder ge bonden voelden aan hun bedrijf, dan de boeren die enkele generaties lang in Baars- dorp gevestigd waren. Een analyse van een tiental hofsteden heeft laten zien, dat er gedurende de 18e en 19e eeuw slechts vier bedrijven waren in Baarsdoip die langer dan 100 jaar in handen van een familie bleven. Deze factoren zijn niet bevorderlijk voor de continuïteit van de bevolking, die mede bepalend is voor de bloei van een gemeen schap. Heuvelhof is een van de weinige gevallen, waar een hofstede langer dan anderhalve eeuw van vader op zoon of schoonzoon overging. De meeste hofsteden 'vervreemdden' reeds binnen één of twee generaties (afb. 5). 1685/90 ca.1730 1745 1775 ca.1785 1822 1838 CORNELIS BOONMAN I MARIA j BOONMAN] trouwt DRIEDIJK j MATTHEEUWES weduwe i JAN DE BAAR DE BAAR1 DE BAARl i 1 weduwe i DE BAAR Voorbeeld van continuïteit van eigendom: Hofstede Heuvelhof. 1. Koop ca.1685/90 door Cornelis Huybrechtse Boonman (1667-1719)uit Heinkenszand gekomen. 2. Weduwe Leuntje Barentse Verduyn 1683-1725blijft op de hofstede met zoon Hubertus en dochter Maria (1710-na 1775) 3. Maria trouwt 1730 Cornelis Leijnse Driedijk (1697-ca 1744) 4. Maria hertrouwt 1745 Mattheeuwes de Baar (1713-1775 5. Blijft eigendom van Maria tot ca. 1785. 6. Gaat nu naar haar zoon Jan Mattheusz de Baar 1752-1822 7. Blijft eigendom van zijn weduwe Petronella Rijk (1765-1832) en kinderen. 8. Publiek verkocht in 1838 door de kinderen MattheeusJan en Cornelis de Baar aan Jhr. Willem Versluis. afb. 5. Voorbeeld van een hofstede die ruim anderhalve eeuw in eigendom van één familie bleef. Wat is er nu nog over? Van een bloeiend doip is geen sprake meer, maar de inventaris van de stoffelijke over blijfselen is evenmin overweldigend. Na de afbraak van de kerk en de toren is de mid deleeuwse kerkmuur blijven staan, al is deze zo vaak gerestaureerd, dat er van de oorspronkelijke muur weinig over zal zijn. Binnen deze muur bevinden zich de fun damenten van de kerk en er moeten ook nog graven liggen. Twee grafstenen uit de kerk zijn na de afbraak naar 's-Heer Axendskerke overgebracht en daar in een muur gemetseld. Er moeten ongetwijfeld meer grafzerken geweest zijn. Deze waren mogelijk gebroken en zijn bij de afbraak met het puin afgevoerd. In de bergjes moeten nog fundamenten, of althans sporen daarvan, van het slot aan wezig zijn. Bij de aanleg van de rijksweg A58 werden dichtbij nog resten gevonden, die mogelijk van het voorhof afkomstig waren. Van het parochiehuis zijn zelfs geen afbeel dingen bewaard gebleven. De laatste resten zijn verdwenen bij de bouw van de grote geitenstal van het bedrijf 'D'n uuthoek'. Toch is het weinige dat overgebleven is de moeite waard om bewaard te blijven. Het is daarom gelukkig, dat het kerkhofterrein en de bergjes op de monumentenlijst geplaatst zijn. Archeologisch onderzoek van deze monumenten zou belangrijk kunnen bijdra gen tot onze kennis van Baarsdorps ver leden. 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 88