1 Wo O ft .f 5?" .A 'm~' VVa.I.'- Sunrlui - .StUrt*.- -*• C if •»S*rr bV--».- A. A ±3 ,-%W- -A, - jfc «V -JÉk i i. A»,-., I Jfc IfV.v.-a.-t Enkele vangstplaatsen van zeehonden op een kaart van Zeeland uit het begin van de 17e eeuw. Onder andere de Wolleplaat, Lemmer, Ruiter ,Canari en de stelle voor Arnemuiden. Detail van een kopergravure door J.A. Colom (RAZ, Aanw. Zei. III. 1990/53). van Walcheren tussen het Veersegat en de Honte (die al vrij snel daarna de benaming Sloe kreeg) lagen vele zandplaten. Jan Cloutingh noemde verder nog 'den Lemmer- of Canari- en'waarmee de Lemmer- of Canari- enplaat bedoeld wordt ten zuidoosten van Veere, de 'Wolplate', de Sprin gerplaat, de Ruiterplaat en 'de Piet'. Werd de zandplaat niet bij naam ge noemd, dan werd de naam van het vaarwater gegeven, zoals het 'Vael' het 'Veergat' of het 'Zuytvliet'. Een andere actieve zeehondenvanger, Le- nart Simonssen Tasse, bracht op 13 juli 1596 een zeehond aan die hij ge vangen had 'opte hoochplate tusschen Schouwen ende Walcheren, genaempt wesende de zéylhontsplate'Nog steeds bevindt zich in het zandbankengebied de Banjaard voor de kust van Schou wen een Zeehondenplaat, terwijl ook de benaming Hondengat daar nog ge bruikt wordt. Andere vangstplaatsen waren 'de stelle' voor Arnemuiden, het schor voor Kamperland of het zand voor fort Den Haak. De kop afhakken Om fraude uit te sluiten hadden de Staten een drastische maar doeltref fende maatregel genomen. In het plakkaat werd bepaald dat de stads besturen 'die voorscreven zeehonden den muyl zullen doen afhouden, zoo dat men die nyet meermaels oft voor diverse magistraten en zal connen presenteren' De kop moest er dus eenvoudigweg afgehakt worden voordat er ook maar een schelling werd uitbetaald. Omdat dit de enige voorwaarde voor uitbe taling was, werd in de kwitanties meestal uitdrukkelijk vermeld dat men 'de kop levendich afgehouwen' had. Jan Cloutingh sprak van hoofden of muilen die werden 'afgehouwen', 'afgeslagen', 'afgesneden' of'afgesme ten'. Hieraan zat waarschijnlijk ook een praktische kant. Smallegange schreef: 'Sy worden beswaerlijk gedood tenzy haer 't hooft wordt afgehouwen, omdat geheel haer lijf vleessig is' Een enkele maal gebeurde het afhak ken van de kop direct na aankomst Vissers overmeesteren enkele zeehon den. Detail van een kopergravure door Philips Galle, eind 16e eeuw (Stedelijk prentenkabinet Antwerpen) 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 8