Neerlands geesselmenschen moorder Armoed zaayer rust verstoorder Nest der menscheydoorlogs kweeker Ondiergetddief, woordverbreeker Land bederver, God verzaker Echt verbreeker, Oproer maker O Monster voor de hel bekwaam Neemt d'eerste letter dat is u' Naam Het beschot met dit acrostichon (puntdicht waarvan de beginletters der regels een eigennaam vormen) was ten tijde van Rijks mededelingen volgens de auteur niet meer aanwezig omdat de betreffende schuur enkele jaren tevoren was afgebroken. Dit feit leverde een verwarde discussie in Varia Zeiandiae op over de juiste boerderij waar men het acrostichon ingesneden moest hebben - verward omdat de deelnemers aan die discussie de hofsteden uitsluitend met de namen van hun bewoners aanduidden, zodat alleen de weinige personen die op de hoogte waren van de toestanden in de Kraaijertpolders er iets aan hadden. Het betreffende schimpdicht was overigens wijder verbreid; het was ook bekend in het latere Zeeuws- VlaanderenWaarschijnlijk betreft het een gedrukt liedje zoals die ook verspreid werden ten tijde van de Engelse landing in 1809 en waarin het verlangen naar terugkeer van de erfprins van Oranje tot uitdruk king kwam. 'Viva Oranje door Brit- tanje' was misschien een hartewens van velen, maar men was er zeker niet massaal voor in het geweer te krijgen. Haat jegens de Fransen werd, het is hierboven al gemeld, pas op een schaal van enig belang in kloeke woorden gemunt en omgezet in daden toen men als het ware al tegen de Franse ruggen aankeek en de geallieerden voor de deur stonden. J.H. Schorer, die zich na de schrob bering door Napoleon op 10 mei 1810 de volgende dag in de Middelburgse Abdij ten overstaan van de keizer op waardige wijze heeft verdedigd, zei bij die gelegenheid over de loya liteit en gezagsgetrouwheid van de landgenoten het volgende: 'Het is waar dat de Hollanders in het geheel niet van de Fransen houden; maar ze houden nog minder van de Engelsen. Ze houden slechts van hun land, en men zal hen altijd trouw zien aan de meester die men hun geeft. Die principes danken ze aan de gods dienst.' I® Deze woorden zullen deels zijn ingege ven door Schorers diplomatiek talent. Zomin als van principiële opstandig heid was er sprake van dito trouw aan de Fransen. Zoals ik ook al aan stipte wist de aanwezigheid van Na poleon in 1811 hier en daar zelfs geestdrift te wekken. Bonaparte ver tegenwoordigde een majesteit die de Nederlander vreemd was, en waarvan de luister allicht opgetogenheid kon wekken. De keizer zelf wist hoe be langrijk het was om pracht en praal ten toon te spreiden, ook tegenover de Hollanders. Tijdens de reis van 1811 maakte hij eens een nachtwan deling door Amsterdam in het gezel schap van zijn grootstalmeester ge neraal de Caulaincourttijdens welke Napoleon o.a. over de praal van deze reis zei: die pracht is voor mij een hulpmiddel. De verleiding gaat, door de ogen, naar het hart. Het keizerlijk hof moet zich groot en indrukwekkend tonen, omdat men al tijd geneigd is te buigen voor dat gene wat men bewondert.' 1® Het be lang van het keizerlijk vertoon was voor Bonaparte zo duidelijk, dat hij bij de beroemde Franse acteur F.J. Talma gebaren en dictie had gestu deerd, te gebruiken bij grote plech tigheden waarin hij als keizer de hoofdrol vervulde. Legitimiteit Tijdens zijn Egyptische veldtocht moet Napoleon, aanvankelijk bewon deraar van Rousseau en sympathisant der Jacobijnen, de smaak van de mo narchie te pakken hebben gekregen. Hij begon de pasja's te imiteren, en verdiepte zich in de levens van Alex ander de Grote en"Augustus. Terug in Frankrijk schoof hij het Directoire aan de kant en werd Eerste Consul 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 11