dan als mens gewaardeerd. Hij kwam van te ver en te hoog, en de enkele keren dat hij eenvoudige onderdanen even in zijn schijnsel liet staan mid dels gestrooi met fooien was dat van strikt onpersoonlijke aard. Want 'een man als ik bekommert zich weinig om het leven van een miljoen mensen' ook dat is een - zelfs nog gekuiste - uitspraak van Napoleon. noten 1. 'Dagboek van Jacob Hendrik Schorer, 28 juli 1809 - 6 december 1810; uitgege ven door Mr. W.D. de Bruine', Archief: vroegere en latere mededelingen voorna melijk in betrekking tot Zeeland (AZG) 1963, IX en 207 blz. (de vertaling van Franse citaten hieruit en uit andere pu blicaties zijn van mij); C.F. Gijsberti Hodenpijl, 'Het bezoek van Napoleon I en Marie Louise aan Zeeland in 1810', S.I., overdruk uit: Nederland, 1901, 65- 76. 2. Beknopte biografische en bibliografische informatie over J.H. Schorer (1760-1822) in Encyclopedie van Zeeland dl. III (Mid delburg 1984), 46 en 586. 3. J.Presser, Napoleon: historie en legende dl.II (4e dr., Brussel 1963), 611-730. 4. H.P.H. Jansen, Lexicon geschiedenis van de Lage Landen (6e dr. Utrecht/Antwer pen 1983), 145. 5. C.F. Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Ne derland (Haarlem 1904); L.J. Rogier, Een heid en scheiding: geschiedenis der Neder landen 1477-1833 (4e dr. Utrecht/Antwer- pen 1974), 270 v.v. Gerlof D. Homan, Nederland in de Napoleontische Tijd 1795- 1815 (Haarlem 1978). 6. Sophia van Holthe tot Echten, 'Zeeland en Lodewijk Napoleon', AZG 1980, 114- 132; W.D. de Bruine, 'Zeven februari 1808: Vlissingen onder de weldadige hand van Napoleon de Grote gebracht', Zeeuws Tijdschrift 8(1958)93-99; id., 'De landing der Engelsen in Zeeland: het drama van 1809', Zeeuws Tijdschrift 9(1959)53-64. 7. G.T. Callenfels, 'Keizer Napoleon in den polder: de Zuidkraaijert (Zuidbeveland) in 1810', Zeeland: jaarboekje voor 1854, 45-55. Het verhaal werd overgenomen door Gijsberti Hodenpijl (zie noot 1), die 13 mei noemt als datum van het bezoek aan Zuid-Beveland, en A.M. Wessels, Ons Zeeuwsch Verleden (1933; repr. Arnhem 1973), 293-298: 'Napoleon op Zuid-Beveland ('s-Heer Arendskerke)' 8. H.Ph. Callenfels, 'Belevenissen van Jacob Willem Callenfels, Garde d'Honneur (1792- 1882)', Zeeuws Tijdschrift 20(1970)20-25; deze Jacob Willem figureert ook in een verslag van het Goese gardelid David Ver- vennc: F.H. de Klerk, 'Lotgevallen van een Goese Garde d'Honneur', Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 5, 1979, 33-45. 9. A. de Smit, De Burgerlijke en Kerkelijke Geschiedenis van 's-Heer Arendskerke, dl. II: De laatste eeuwen ((Eindhoven 1959), 55-56. 10. J. van der Baan, 'Tocht van den Fran- schen Keizer Napoleon in 1811 naar het Zwin', Scaldis. Jaarboekje voor de oud heidkunde en geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch- Vlaanderen 1892, 126-127; ook in Gijsberti Hodenpijl, a.w. in noot 5, 17-18, en in H.A.M. van de Vijver, 'De hofsteden van Sluis', Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 16, 1987, 7-8. 11. Léon Lecestre, Lettres inédites de Napoléon I, Tome II, p. 168; gecit. in Gijsberti Hodenpijl, a.win noot 5, 36. 12. P. Rijk Azn, 'Varia over Napoleon', Varia Zelandiae 5(1965)7-8, met naschrift in VZ 5(1965)19; W. v.d. Driest, 'Nogmaals: varia over Napoleon', VZ 6(1966)39; P. Rijk Azn, 'Varia over Napoleon', VZ 6 (1966)54; A. de Smit, 'De Fransen aan Sloe en Schenge', VZ 7(1967)49-52 (met red. naschrift). 13. Red. mededeling in VZ 7(1967)52; 'Boet zang en andere liedjes', Buil, v.d. Werk groep Historie en Archeologie onder auspi ciën v.h. Zeeuwsch Genootschap der Weten- schappen (BWHA) afl.9, 1967, 2-4 (de hier weergegeven spelling van het acros tichon is door mij overgenomen). 14. 'Dagboek Schorer' (zie noot 1), 28 augus tus 1809; 'De liedjes van augustus 1809', BWHA afl. 8, 1966-1967, 2-9. 15. J. de Kanter Phzn. Lofrede op den hoog wel geboren heer jonkheer Jacob Hendrik Schorer (Middelburg 1822); Gijsberti Ho- denpijl, a.w. in noot 1. Wat het (Walcher- se) verzet tegen de Fransen betreft: juist na het schrijven van dit artikel las ik een mondeling overgeleverd en door de bekende Jan Vader opgetekend verhaal over een boer en zijn dochter te Melis- kerke, die een nogal macabere tweeper- soonsguerilla voerden (F. v.d. Driest, 'Vadertjes', De Wete 19(1990)nr. 4, 12- 13. 16. Gijsberti Hodenpijl, a.w. in noot 5, 111. 17. Presser, a.w. in noot 3, 392, 741. v v v v v v v v v v v 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 13