schaf van een vlet (1979). De brand weer kan zich nu ook over water goed bewegen. Ook bij auto-ongelukken wordt regelmatig de hulp van de brand weer ingeroepen om mensen uit het wrak te bevrijden. Dit geschiedt met een 'porto power', een hydraulische knip- en duwschaar. Ook het vervoer, de bewaring en de bestrijding van rampen met gevaarlijke stoffen eisen tegenwoordig de nodige aandacht en uitrusting van het brandweerkorps. Wij denken hierbij in het bijzonder aan het Schelde-Rijnkanaal. Op deze drukke scheepvaartroute tussen twee wereldsteden zijn er de afgelopen ja ren regelmatig botsingen, strandin gen en scheepsbranden geweest, waarbij tankers of andere met chemi caliën geladen schepen waren betrok ken. Ook in deze gevallen is het Thoolse korps uitgerukt. Branden na 1945 Dat het hebben van een geoefend brandweerkorps met deugdelijk mate riaal geen luxe is, blijkt uit het grote aantal branden van na de Twee de Wereldoorlog. De eerste grote brand was in 1956 toen het monumentale pand op de hoek van de Kerkstraat en Dalemsestraat waarin de meubelzaak van Laban was gevestigd, tot de grond toe afbrand de. Deze brand is via de waterleiding geblust In 1959 was er een uitslaande brand in een woonwagen aan de Kaai. Dat jaar brandde door hooibroei ook de schuur van de hofstede Nattenbek af. Drie jaar later werden op Kerstnacht twee woningen aan de Hoogstraat door brand verwoest. In 1969 vonden vier branden plaats. De grootste vond kort na de jaarwisseling plaats toen de kapitale schuur van de hofstede Landzicht nabij het Oudeland plat brandde. Er was dat jaar ook een slachtoffer te betreuren, een kind van drie jaar. Twee jaar later werd door kinderen met vuur gespeeld met als gevolg dat een voor de sloop be stemde schilderswerkplaats aan de Verbrandestraat in de as werd ge legd. Ook de schuur van het fruit- bedrijf Vrouw Belia ging in 1971 door het vuur verloren. De grote branden die hierna volgden vonden allen in de horecasektor plaats. De meest gevaarlijke was die in het café 'De Fuik' in de Hoogstraat in 1976. Drie jaar eerder brandde door oververhitting van olie een cafeta ria aan de Bebouwdendam af en tij dens Kerstmis 1981 ging het koffie huis 'De Smederij' aan de Visstraat verloren. Deze laatste brand was aan gestoken. Ook deze brand in het oude deel van Tholen liet zich ernstig aan zien, doch de korpsen van Tholen en Sint-Maartensdijk konden het over slaan van het vuur naar aangrenzen de panden voorkomen. Hoewel er geen goede cijfers zijn te vinden van het aantal branden van voor de Wereldoorlog, lijkt het erop dat het aantal branden zowel te Tho len als elders in Nederland fors is gestegen. Vermoedelijk is men tegen woordig ook te Tholen zorgelozer met vuur en brandbaar materiaal dan onze voorouders en vertrouwt men op het goed opgeleide en geoefende Thoolse vrijwilligerskorps Bronnen Gemeentearchief Tholen: archief stad Tholen, keuren, rekeningen, reglementen, resoluties en dossiers brandweer. Ierseksche en Thool- sche Courant 1932. Eendrachtbodediverse jaargangen. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 22