HET ZEEUWS FILMARCHIEF door Marlies Jongejan Inleiding In juli 1989 stuurden de Stichting Filmtheaters Middelburg en de ge meentearchivaris van Middelburg een brief aan alle instanties die films beheren en andere betrokkenen, over de noodzaak te komen tot de oprich ting van een Zeeuws Filmarchief. De instellingen in Zeeland bleken over tuigd te zijn van de noodzaak meer aandacht te besteden aan acquisitie, inventarisatie en conservering van films over Zeeland. In het kader van de Dag van de Zeeuwse Film op 15 september 1990 werd een voorlopige inventarisatie van ca. 200 Zeeuwse films gemaakt door medewerkers van de Stichting Filmtheaters. De Dag van de Zeeuwse Film, een grootscheepse manifestatie in de schouwburg waar tientallen films wer den vertoond, was een groot succes. Er zijn ongeveer 1000 bezoekers ge weest en veel mensen moesten teleur gesteld worden omdat er geen plaats meer was. Het succes van oude films is gebaseerd op herkenning: jezelf zien, je familie, je straat of de ou de koningin. Voorafgaand aan de Dag van de Zeeuw se Film werd de werkgroep Zeeuws filmarchief officieel opgericht door de gedeputeerde mw. G. de Vries- Hommes. Tijdens deze bijeenkomst hield professor N. Brederoo, hoog leraar filmgeschiedenis, een lezing waarin hij duidelijk maakte dat met het conserveren van films astrono mische bedragen gemoeid zijn. De voorlopige inventarisatie werd door de Stichting Filmtheaters overhandigd aan de secretaris van de werkgroep Zeeuws Filmarchief. Cultuurhistorische waarde Film is een betrekkelijk nieuw medium dat sinds het begin van deze eeuw in gebruik is. Films werden oorspron kelijk alleen vertoond in bioscopen. Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar enkele amateurfilmers die films maakten voor huiskamerge bruik. De amateurfilm heeft vooral in de jaren '60 een grote vlucht ge nomen. Historici hebben de afgelopen tien jaar het medium film als histo rische bron ontdekt. Daarvan getui gen de vele t.v.-programma's die met behulp van authentiek materiaal ge maakt zijn. Vooral de beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog is sterk door de film bepaald. Zoals er een bodemarchief is en een papieren archief, bestaat er ook een audiovisuele nalatenschap van het verleden. Film neemt binnen de audio visuele media een belangrijke plaats in. Zonder veel woorden en dikke boeken maakt de film duidelijk hoeveel er veranderd is aan het straatbeeld, het landschap en de klederdracht. We hebben het dan vooral over de documentaire waarde van films en niet zozeer over de kunstzinnige waarde. De stelling dat films bewaard moeten blijven uit zorg voor het audiovisu ele erfgoed, zal niemand bestrijden. De vraag of alles bewaard moet blij ven roept wel discussies op. Lande lijke instellingen zijn verantwoorde lijk voor het materiaal dat ze zelf in beheer hebben, ook als het Zeeuws materiaal is. We denken hierbij aan de Rijksvoorlichtingsdienst en aan het NOB, waar het Polygoonarchief is ondergebracht. Het beheren en conserveren van films die in de re gio gemaakt zijn en bewaard worden is een taak voor de instelling in die regio. Films over Zeeland worden bewaard uit het oogpunt van regionale docu mentatie en minder uit het oogpunt 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 35