van groepsvertoning. Het Fries Filmarchief hanteert als regel dat er voor vertoning niet met originelen gewerkt wordt. Met andere woorden, een film is alleen geschikt voor vertoning als er een kopie op video of op film beschikbaar is. Dit is een heldere gedragslijn, waarmee zowel aan de noodzaak tot conserve ring als aan de wens tot vertoning tegemoetgekomen wordt. De werkgroep In de werkgroep Zeeuws Filmarchief zijn vertegenwoordigd het archiefwe zen, het Zeeuws Museum, Bureau Voorlichting van de provincie Zeeland, het Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek en de Stich ting Filmtheaters Middelburg. Als organisatievorm is gekozen voor een werkgroep, die als samenwerkings verband tussen genoemde instellingen fungeert. De gemeentearchivaris van Middelburg, de Stichting Filmtheaters en het hoofd Zeeuws Documentatiecentrum vormen het dagelijks bestuur van de werk groep. De werkgroep streeft naar een volledige inventarisatie, een op timaal beheer en een verantwoorde presentatie van Zeeuwse films. Daar toe wordt informatie over films verza meld, deskundigheid over restauratie en conservering opgebouwd, worden contacten met landelijke instellingen onderhouden, fondsen verworven en adviezen gegeven over beheer en ac quisitie Het Zeeuws Documentatiecentrum voert het secretariaat van de werkgroep, fungeert als centraal punt en is ver antwoordelijk voor het maken van een volledige inventarisatie en het bij houden daarvan. De archieven in Zee land, het Zeeuws Museum en Bureau Voorlichting verzamelen en beheren films en geven aanwinsten en mutaties door aan het Zeeuws Filmarchief. De Stichting Filmtheaters Middelburg heeft een centrale rol bij de pre sentatie van de Zeeuwse films, werkt mee aan de inventarisatie en geeft informatie door aan de werkgroep. Mocht u na lezing van bovenstaand verhaal op het idee komen om films af te staan, dan is de volgende infor matie van belang. De werkgroep Zeeuws Filmarchief is vooral geïnteresseerd in materiaal van voor 1960. Er zijn verschillende vormen van overdracht mogelijk. Zo kunt u, wanneer de film voor ons interessant is, een kopie op video voor eigen gebruik krijgen; het is mogelijk films in bruikleen af te staan aan één van de deelnemende instellingen, waarbij u zelf eigenaar blijft. Ook een andere constructie is mogelijk: een kopie op film of op video voor het Zeeuws Filmarchief, zodat u zelf het origineel kunt houden. Tot slot is nog vermeldenswaard dat er voor de materiële verzorging van de films gespeurd wordt naar oude voorraden doosjes, spoelen en plak- stroken U kunt zich voor meer informatie wen den tot de gemeentearchieven van Vlissingen, Middelburg, Veere, Goes of Axel/Hulst, het streekarchivari- aat Schouwen-Duiveland en St.-Phi- lipsland in Zierikzee of het Zeeuws Documentatiecentrum Het contactadres van het Zeeuws Filmarchief is: Zeeuwse Bibliotheek, afdeling Zeeuws Documentatiecentrum Postbus 8004 4330 EA Middelburg tel. 01180-30339 hoofd Zeeuws Documentatiecentrum 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 38