INHOUD Een Milddadig 'Menschen Moorder' De Brandweer van Tholen in de loop der eeuwen Pag- 3 De zandgroeve te Nieuw-Namen Pag- l2 Culturele prijs voor een veldwerker Pag- 21 Lokale en regionale musea in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen Pag- 26 en Zeeland. Pag- 2? Het Zeeuws Filmarchief Pag- 33 Mededelingen Werkgroep Historie en Archeologie Pag- 37 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Pag- 45 Beantwoording Vragenlijst september 1990 Pag- 30 WOORD VOORAF Zoals al in het vorige nummer werd aangekondigd, zal de 6e Historische Studiedag van de Werkgroep Historie en Archeologie worden gehouden op zaterdag 27 april 1991 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Het thema voor deze dag is 'Dorpen in Zeeland'. Naast een aantal lezingen vindt verto ning plaats van een film over het dorp Nisse, en zal een gloednieuw boek over de dorpen in Zeeland wor den aangeboden aan de bekende ac teur van Zeeuwse komaf Sacco van der Made. Een uitnodiging voor de 6e Histori sche Studiedag vindt u ingesloten bij dit nummer. Wij hopen velen van u te mogen begroeten. nuttig om te vermelden dat berichten, verhalen en gedichten over en in dialect die losstaan van het reguliere onderzoek door het secretariaat van de Vereeniging ook op het redactie adres kunnen worden ingezonden. Lieuwe Zoodsma/Jan Kuipers Van haar vaste dialectmedewerkers E.J. van den Broecke-de Man en A. Francke ontving de redactie deze keer helaas geen bijdrage. De wat 'scheve' verhouding tussen historie/ archeologie en dialect die hiervan het gevolg is, is ondervangen door plaat- KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER sing van bijdragen door andere inzen- UITERLIJK 15 APRIL 1991 ders en medewerkers. Het is wellicht INLEVEREN BIJ DE REDACTIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 3