Meurichy, hoofd culturele zaken. Van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dia lectonderzoek waren de heren J. de Klerk en Rinus Willemsen aanwezig. De bestuursleden mevr. drs. A.F. van de Zande-Vleugels Schutter en de heer B. Oele stuurden bericht van verhindering: zij waren in Kapelle op de jaarlijkse Dialectdag. R.W. Zuidwesterheem In december 1990 verscheen nr. 4 van Zuidwesterheemhet bulletin van de afdeling Zeeland van de Archeo logische Werkgemeenschap voor Ne derland (AWN, Kievitlaan 36, 1742 AD Schagen). Dit jaar zal de AWN haar veertigjarig bestaan vieren. De afdeling Zeeland, 'afdeling 10', is aanmerkelijk jonger, maar is door haar uiteenlopende aktiviteiten sinds jaren niet meer weg te denken uit de Zeeuwse archeologie. Behalve de uitgave van Zuidwesterheem houdt de afdeling lezingen en organiseert of werkt mee aan opgravingen en archeologische waarnemingen. In het recente nummer van Zuidwes terheem vindt men korte bijdragen over o.a. het zandgelaag van de Kauter (Nieuw-Namen) en een grond monster uit Oostburg, notulen van de jaarvergadering, verslagen van lezingen en uit diverse bronnen bij eengegaarde knipsels op archeologisch gebied. Het afdelings- en redactie adres is mevr. L.C.J. Goldschmitz- Wielinga, Verdilaan 35, 4384 LB VLissingen. J.J.B.K. Boek, brochures en tentoonstellingen over Wim Hofman Wim Hofman, Klaus Baumgartner en Ida Schuurman, De kleine Hofman: Wim Hofmans werk van A-Z (uitg. Openbare Bibliotheek Vlissingen, 1991). ISBN 90 900 4004 8. Prijs 49,50. Johanna Kruit e.a. Wim Hofman op schrift (uitg. Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg 1991). Ida Schuurman, Supplement bij De Kleine Hofman, Wim Hofmans werk van A-Z (uitg. Openbare Bibliotheek Vlissingen, 1991). Nico Out, Kijken naar de tentoonstel ling over Wim Hofman en 'Het Vlot' (uitg. Zeeuws Steunpunt voor Kunst zinnige Vorming en de Openbare Bibli otheek Vlissingen, 1991). Op 2 februari j.l. werd de Zeeuwse auteur en beeldend kunstenaar Wim Hofman vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseerden het Stedelijk Museum en de Openbare Bibliotheek te Vlissingen, het Zeeuws Museum, de Zeeuwse Bibliotheek en nog enke le instellingen op deze dag een mani festatie in de Zeeuwse Bibliotheek, tijdens welke de opening plaatsvond van drie exposities over het werk van Hofman en het boek De kleine Hofman - Wim Hofmans werk van A-Z officieel werd gepresenteerd. De kleine Hofman is een uiterst fraaie uitgave van de Openbare Bibliotheek Vlissingen. Het boek, vorm gegeven door Klaus Baumgartner, biedt een encyclopedisch overzicht van Hofmans werk. Wim Hofman heeft sinds 1969 zeventien jeugdboeken gepubliceerd, waarvan een aantal werd bekroond met Zilveren Griffels, Gouden pense len en een Gouden Griffel. De laatste ontving Hofman voor Het Vlot (1988), een boek waarin zijn eigen (Vlissing- se) jeugd centraal staat. De illustraties nemen bij Hofman onge veer een even belangrijke plaats in als de tekst, zodat De kleine Hofman vooral ook een kijkboek is. Dat Hof man niet van humor en eigenzinnig heid verstoken is wordt nog eens bevestigd door de indeling van de aan hem gewijde en mede door hemzelf geredigeerde encyclopedie. De alfa betische rangschikking van trefwoor den ('Dingen die fout kunnen gaan', 'Hofman, Wim', 'Oogjes, monden en neuzen' om er enkele te noemen) is tot in haar absurde consequenties 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 43