MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Reacties op de vragenlijst september 1990 Deze reacties bij de ingevulde vragen lijst brengen we onder uw aandacht in de hoop, ook hierop weer reacties te krijgen. N.a.v. nr. 23, 't zal d'r om spêêre (om spannen) geeft dhr. Ak. Wagner (Sah): 't ken d'r spêêre: spoken met regen en wind; en figuurlijk gebruikt 't heit'r nogal gespêêrd, toen z'n dochter mi joeng zat (of mi kip zat) in verwachting was. Opvallend was dat dhr. G. Tanis (Odp) speere zonder 'dakjes' door geeft en dhr. Wagner spêêre schrijft. Volgens de heren C. v.d. Dries (Hkz) en M. Dieleman (Ax) heeft in hun omge ving de zegswijze die ei nog ouwe terve op zolder (15) niets met onge trouwde dochters te maken, maar met onverkoopbare waar. Dhr. G.M. Otte (Ha) hoorde dit alleen zeggen van iemand, die met z'n handen op zijn rug liep, en dat zou dan doen denken aan iemand, die lang op de markt blijft rondlopen: die ei nog ouwe ter ve te verkóóp'n (Ax) Dhr. C. Minderhoud (Ndp):' 't Komt hier wel in de op de vragenlijst ge noemde betekenis voor, maar in de regel wordt er mee bedoeld, dat iemand zich niet meer moet inspannen, om aan de kost te komen, omdat hij er goed bij zit N.a.v. nr. 16: 't ouwe brood most êêst op (de oudste dochters moesten eerst trouwen) gaf dokter M. Dierick (Kw) nog een andere, eveneens aan de landbouw ontleende zegswijze: ge moet d'n tas niet omver trekken. Onze oud-voorzitter ir. Geuze (Po) hoorde in dit verband ooit zeggen: Je zou't wè wille, ma je kun as ouwer nie van bovenaf behinne. Geen verge lijking met tèrve, maar wel met vee: ie ei t'r nog op stal stae. Uit meer dan één regio wees men op de variatie: 't ouwe spek mot êêst op of: 't ouwe vlêês(vleis) maar dat had vaak een andere betekenis. Volgens dhr. Wagner werd dat gezegd, als 'n kerel z'n ouwe vader nog zwaar werk liet doen. Bij punt 13: 't Is mar luchten tummer deelde dhr. C. de Ruiter (Ha) mee, dat ook van iemand met weinig ver stand wordt gezegd: die is mar lucht betummerd Nummer 6z' eid'n smeursel van de griep deed dhr. C. Minderhoud denken aan het gebruik van het woord smeurtje in zijn dialect: die vent liekt nie sprekend op z'n vaoder, mè 'n smeurtje eit'n d'r toch wè van. Als een vrouw een lichte koorts heeft, zegt men: z'ei 'n stiksje van de kosse. Punt 3: da's neef gezeid (met bijbe doeling gezegd). Dhr. M.J. Geuze (Ha) gaf de meest eenvoudige vervan ging, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: dat zeit 'n ok nie voe niks. Door dhr. J. Roose (Kod) worden we herinnerd aan het niet-ronduit- rechtuit spreken, met het gezegde: ie kwam wat van achterop. Niet minder beeldend is, hetgeen mevr. M.L. van Veen-D'hert (Nz) aandraagt: 't is achterom 'n 'oekje gezeid E. J.v.d.B Werkgroep 'Uus Oudurps' Onder deze naam is nu al weer ander half jaar een aantal geboren Ouddor pers bezig met het Ouddorps dialect. De werkgroep is een onderdeel van de activiteiten van het Museum 'Oud dorps Raad- en Polderhuis'. Vier keer per jaar wordt er vergaderd. Aanleiding tot de werkzaamheden was de verschijning van Dialect op Goe- ree-Overflakkeeeen uitgave van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialect onderzoek. De werkgroep bestaat uit zes perso nen. Ieder heeft een aantal letters van het alfabet toegewezen gekregen en zoekt alle mogelijke woorden en uitdrukkingen in het dialect van Oud- 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 47