santé ontwikkeling door. Het begon als een programmatisch blad met een nationale strekking maar na enige tijd verschoof de aandacht naar Zeeuwse zaken, of beter: naar de Zeeuwse zaak als zodanig. De toonzetting van het blad was onberispelijk patriots. Het bederf van de Republiek werd geweten aan de heerszucht van het voor malig bewind, dat meende aan niemand verantwoording schuldig te zijn en dat het volk in onkunde hield, misleidde en verblindde. Het doel waarnaar De Vriend des Volks aanvankelijk streefde, was de één en ondeelbare Republiek der Bataven. Geklaag over het verlies van Zeeuwsch-Vlaanderen, en de inkomsten die daar van daan kwamen, werd bestreden met het argument: wat doet het ertoe? Ware Vry- heids-vrienden! verlangt gy niet naar den tyd, dat er geen afzonderlyke provincie Zeeland meer bestaan zal, even zoo min als Holland, of Gelderland of ééne der andere souvereine gewesten? naar den tyd dat wy ééne Republyk en ééne Natie zullen uitmaken?' Er werd expliciet kritiek geoefend op patriottisme dat zich bepaalde tot de eigen provincie of de eigen stad: dit strijdt immers met het 'ware Bataafsche patriotismus'. Een dergelijk Bataafs-nationaal geluid zou De Vriend des Volks echter niet langer dan enkele maanden volhouden. Het uitblijven van snelle resultaten van de revolutie bleef ook bij de Middelburgse activisten niet zonder gevolg. De kwestie van het bijeenroepen van een Nationale Conventie, ter vervanging van de Staten-Generaal, zorgde zelfs voor een drastische koerswijziging. Als het Volk van Zeeland gevraagd wordt zich uit te spreken over zo'n Conventie waarschuwt De Vriend des Volks voor overijling. Het betreft hier een 'zeer teder politiek problema' met veel voors en tegens dat het begrip van de meeste medeburgers ver te boven gaat. Voorzichtigheid is dan ook troef. Het gaat er nu niet om deze knoop door te hakken, maar om die behoedzaam te ontwarren. Een briefschrijver, Comelis Opmerkzaam - ook in De Vriend des Volks werd het bekende spelletje met anonieme bijdragen en stukken onder pseudoniem gespeeld - amendeerde het blad op de tegenspraak met het eerder ingenomen standpunt. De schrijvers gaven dit grif toe maar waren inmiddels tot het inzicht gekomen dat Zeeland grote risico's liep door de eigen bezittingen en belangen over te laten aan een vergadering waar het maar 1/25 deel van de stemmen zou controleren. Aanvanke lijk had men oprecht geloofd in het ideaal van de ene Natie, waarin men elkanders lasten zou dragen en waarin vergeten zou worden uit welke hoek van de Republiek elk afkomstig was. Inmiddels was echter wel duidelijk geworden dat lang niet ieder een dat wilde vergeten en dat verscheidene provincies met name niet bereid waren de oude gewestelijke schulden voor gemeenschappelijke rekening te nemen. En juist dit amalgama der schulden was (en bleef) voor het vrijwel bankroete Zeeland een cru ciale reden (en voorwaarde) om mee te werken aan een eenheidsstaat. Bovendien dreigde Zeeland zijn Kamer VOC te verliezen waardoor Middelburg een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid ontnomen zou worden. Tot driemaal werd het Volk van Zeeland in 1795 door de Representanten geraad pleegd over de Nationale Conventie en tot driemaal toe verklaarde het Volk zich daartegen. Dit deed de vraag rijzen: zijn er in Zeeland soms minder patriotten dan elders? De Vriend des Volks meende van niet, maar zag wel een verschil tussen het Zeeuwse patriottisme en dat in andere gewesten: het Patriotismus valt hier grotendeels in eene classe van burgers, wier achting, zoo wel als hun levensstand, in de maatschappij gevestigd is'. Met andere woorden: de Zeeuwse patriotten zijn meer 8 ZEELAND IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-1814

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 10