8. In december 1794 trok het Franse leger onder leiding van Pichegru over de bevroren rivie ren de Republiek binnen. Op 6 fe bruari 1795 bereikten de Franse soldaten de Zeeuwse hoofdstad. Ook hier werd - op 13 februari 1795 op de Markt voor het Stad huis - de vrijheidsboom geplaatst. (LI. III. 287b) De stadhouder vluchtte op 18 fe bruari naar Engeland en de Repu bliek der Zeven Verenigde Neder landen werd Bataafse Republiek. 9. Pieter Paulus (Axel 1754 - 's-Gravenhage 1796) wist als lei der der vredesonderhandelingen met de Fransen hun harde eisen (gebiedsafstand en enorme scha deloosstellingen) wat af te zwak ken. Paulus werd in 1796 de 1ste voorzitter van de Nationale Ver gadering, maar overleed kort daarna aan een longontsteking. (Z.I. IK 710) 10. En zo lossen oud en nieuw elkaar af. Laurens Pieter van de Spiegel (Middelburg 1736 - Lin- gen 1800) was achtereenvolgens o.m. raad en burgemeester van Goes (1768-1780). raadpensiona ris van Zeeland (1785-1787) en (de laatste) raadpensionaris van Flolland (1787-1795). Deze trou we Oranjeklant zat van 1795-1798 gevangen en stierfin 1800 in bal lingschap. (Z.I. IV. 838) 34 ZEELAND IN DE BATAAFS-FRANSE TUD 1795-1814

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 36