genoten en de nadruk op de mogelijkheden die Amerika bood, niet alleen in materië le zin, maar ook als invulling van het gebod om de aarde te vullen met mensen en het evangelie te verspreiden, deden de balans doorslaan ten gunste van emigratie. Toen Van de Luijster zijn voornemen om te vertrekken publiekelijk verspreidde, sloeg de emigratiekoorts ook in Zeeland om zich heen. De beweging was niet meer te stoppen. Het eerste kenmerk van de emigratie uit Zeeland was dat het besluit tot emigratie zorgvuldig tot stand was gekomen, en dit werd ook duidelijk in de aanpak van het vertrek. Gebruik van eerdere initiatieven De Zeeuwen gebruikten dezelfde manier om de landverhuizing vorm te geven met een vereniging als Van Raalte en Scholte. Voor ons is dat een keuze die voor de hand liggend schijnt, maar in het midden van de negentiende eeuw was het lidmaatschap van een vereniging ongebruikelijk voor de gewone man. Dat was iets voor de elite, die zich bijvoorbeeld aansloot bij een departement van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen.' Voor de landverhuizers was dit de eerste en enige vereniging waartoe ze behoorden. Wellicht was dit een eerste begin van amerikanisering, waar vrijwillige aansluiting bij allerlei soorten verenigingen al heel gewoon was. Ook volgden de Zeeuwen de bestemming van Van Raalte en Scholte. Die hadden andere streken overwogen, maar uiteindelijk voor de Verenigde Staten gekozen omdat dit land relatief dichtbij was, vergelijkbare agrarische omstandigheden bood, mogelijkheden te over had voor mensen van klein vermogen en vrijheid van gods dienst garandeerde. Overheidshulp lag niet in het verschiet en daarom werd een par ticuliere organisatie opgericht. De eerste landverhuizersvereniging was een creatie van Brummelkamp en Van Raalte in 1846. die diverse concepten maakten tot ze een definitieve vorm hadden gevonden: de vereniging verwierf fondsen om geld te lenen aan landverhuizers voor de overtocht, landaankoop en investeringen. Het christelijk karakter was eenvoudig verwoord in een artikel waarin het ideaal van een christelij ke kolonie werd aangekondigd door middel van een meerderheid van christenen. Voorzieningen werden getroffen voor gemeenschapsgrond, contacten met Amerikaanse partners aangeknoopt en drie verkenners vooruitgestuurd. De predikan ten droegen financieel bij en publiceerden de veelbelovende verslagen van de eerste bevindingen en de plannen voor de te stichten gemeenschap. In de herfst van 1846 vertrok Van Raalte met een gezelschap van 53 personen uit Overijssel en Gelderland naar West-Michigan, kort daarop gevolgd door honderden meer.4 Spoedig daarna, op kerstavond 1846, stichtte Scholte de Nederlandsche Vereeniging ter Verhuizing naar de Vereenigde Staaten van Noord-Amerika. Hij recruteerde deelnemers uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Zijn enige verwij zing naar een christelijke identiteit was uitsluiting van rooms-katholieken en de belof te dat ter plekke door de mensen zelf de godsdienstige kaart zou worden ingevuld. Scholte schoot de passagekosten voor de armsten voor en vertrok per stoomboot in april 1847, gevolgd door 800 mensen die zich bij hem vestigden in Iowa. Het is niet zo verwonderlijk dat de drijvende krachten voor de georganiseerde emigratie uit de kring van de Afscheiding kwamen. Afgescheidenen hadden zich zelf standig getoond door buiten de Hervormde Kerk een kerkelijk bestaan op te bouwen. De herinnering aan de vervolgingen lag nog steeds vers in het geheugen, dus hadden ze geen positieve verwachtingen van enige steun van de overheid, ook al probeerden VAN ZEELAND NAAR ZEELAND 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 35