De kerk van Zeeland, gebouwd in 1848 Zeeland Historical Society). veroordeelde dit initiatief, maar sloot wel een compromis zodat Jacob Schepers mocht voorgaan als dominee Van der Meulen elders preekte. Bovendien zou elke veertien dagen een kerkdienst in Groningen gehouden worden. In 1855 herhaalde het conflict zich toen de Groningers de Zeeuwen van nalatigheid in het huisbezoek beschuldigden en klaagden dat de kerk in Zeeland te ver weg was. Dit waren gezoch te argumenten omdat er leden waren die verder weg woonden. De Zeeuwen waren beducht voor het creëren van kleine en hulpbehoevende gemeentes, terwijl ze zich zelf amper konden bedruipen en werden in dit beleid krachtig gesteund door Van Raalte." Als een gelegenheid zich aandiende tot stichting van een levensvatbare gemeente, liet Zeeland die niet voorbij gaan. Toen bekend werd dat dominee Koene van den Bosch uit Noordeloos met dertig personen in aantocht was om zich een paar mijl ten noorden van Zeeland te vestigen, verkreeg deze gemeente makkelijk haar zelfstan digheid.14 Het meest hartelijk waren de relaties met Grand Rapids. De Nederlandse gemeen schap daar bestond voor meer dan de helft uit Zeeuwen. Veel meisjes hadden daar een dienstje en jongens werkten er om het inkomen thuis aan te vullen. Voor de paar gezinnen en de vele vrijgezelle jongeren hield Van der Meulen regelmatig kerkdien sten. Hij zou er in 1861 heentrekken om de kwakkelende gemeente op te bouwen, na een kort verblijf in Chicago, en er de laatste jaren van zijn leven doorbrengen. De ingrediënten voor conflicten met de naburige grote zuster Holland waren zeker aanwezig, maar de verhoudingen waren, afgezien van wat irritatie in de beginperio de, goed. Het enige serieuze incident was de eerste verkiezing van locale ambten, zoals gemeentesecretaris, schoolopziener, opzieners voor de zorg van de armen, en 38 ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 40