Bij het bovenstaande scenario zij met nadruk opgemerkt dat het verdwijnen van een taal niet het verdwijnen van de met deze taal geassocieerde etniciteit hoeft te impliceren. Veel Amerikanen van Nederlandse afkomst - zeker in de traditioneel Nederlandse gebieden - 'voelen' zich tegenwoordig nog altijd anders dan hun landge noten met een niet-Nederlandse etnische achtergrond, ook al spreken zij niet of nau welijks Nederlands meer. Met andere woorden, in deze gevallen is er nog altijd dui delijk sprake van een Nederlandse etniciteit. Voor de latere generaties geldt echter dat de Nederlandse taal hier geen onlosmakelijk deel meer van uitmaakt. Momenteel spreken etnische Nederlanders onder de 60 - enkele uitzonderingen daargelaten - namelijk geen Nederlands meer, hoogstens kennen zij wat woorden en enkele vaste uitdrukkingen. Deze woorden en uitdrukkingen hebben voor deze etnische Nederlanders trouwens niet zelden een niet geringe emotionele waarde en zij vervul len duidelijk een etnische symboolfunctie. Het is bepaald niet ongebruikelijk om der gelijke 'semi-speakers' van het Nederlands tegen elkaar te horen zeggen 'ook goeie ntorrege', 'alles goed?' of 'hoe gaat het met jou?1. Zoals gezegd, het feit dat veel 'jon gere' etnische Nederlanders het Nederlands niet meer echt machtig zijn, impliceert in het geheel niet dat de Nederlandse etniciteit nu ook is verdwenen; in veel van de oor spronkelijk Nederlandse nederzettingen is dat zeker niet het geval. West Sayville, New York In het geval van West Sayville lijkt een en ander zich ruwweg volgens het bovenver melde patroon te hebben ontwikkeld, waarbij overigens niet zonder meer kan worden uitgesloten dat het geschetste scena rio aldaar in een versneld tempo is doorlopen.' Met andere woorden, het Zeeuws lijkt binnen een betrek kelijk korte tijd te zijn verdwenen, terwijl er zich toch veel gezinnen uit Yerseke en Brui- nisse gevestigd hebben. Wat ech ter opmerkelijk is aan West Sayville, is dat ook het Nederlandse karakter nagenoeg volledig verloren is gegaan. In 1983 observeerde de antropoloog L.J. Taylor dit verschijnsel al. Met betrekking tot de vroegere 'veritable Dutch colony' West Sayville merkt hij op dat '[Ijittle seems to be left of that Dutchness now'.4 Dit impliceert dat er momenteel van een Zeeuwse etni citeit weinig of niets valt te bespeuren. Er zijn nog wel enkele herinneringen aan het 'Hollandse' verleden, maar zij zijn in feite vrij marginaal. Zo is er een Christian Reformed Church - ongetwijfeld het meest in het oog springende 'landmark' van de Nederlandse wortels van West Sayville -, maar die wordt tegenwoordig toch vooral West Sayville op Long Island bij New York trok vanwege de schelpdiercultuur veel emigranten uit Yerseke en Bruinisse. 48 ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 50