bezocht door Amerikanen met een niet-Nederlandse achtergrond.5 Er is verder een gevelplaat op de brand weerkazerne met een duidelijke verwijzing naar de Nederlandse 'roots'. Opvallend is dat de in dit verband blijkbaar onvermijdelijke klomp ook in West Sayville als symbool voor de band met Nederland fungeert.6 Tenslotte is er ook in de naamgeving van bijvoorbeeld winkels en gebouwen nog een enkele allusie aan de Hollandse wortels te vinden. Zo trof ik aan 'Dutch Door Realty' en 'Dutchman's Cove' (dit laatste als naam voor een appartementen complex). Maar met dit soort voorbeelden houdt het echter wel op.7 In het huidige West Sayville wonen nog maar weinig afstammelingen van de oor spronkelijke immigranten en ook andere inwoners met een Nederlandse achtergrond zijn er vrijwel niet meer. Met andere woorden, van het oorspronkelijke West Sayville is nagenoeg niets meer over. Dit geldt niet alleen voor het etnische karakter van deze plaats, maar ook in economisch opzicht heeft zich een zeer ingrijpende verandering voltrokken. De vangst van schaaldieren - eerst oesters, later 'clams' - is verdwenen. Met het verdwijnen van deze economische activiteit hebben veel van de afstamme lingen van de Zeeuwse immigranten zich verspreid over de Verenigde Staten, en Amerikanen met een andere etnische achtergrond hebben zich in West Sayville gevestigd. Kortom, West Sayville is vooral een gewone Amerikaanse stad geworden waarin het besef van en de herinnering aan het bijzondere - en in feite nog zo recente - verleden zo goed als volledig is verdwenen. Zeeland, Michigan Geheel anders is de situatie in Zeeland, Michigan, ook al is ook daar van een speci fiek Zeeuws karakter weinig meer te bespeuren. Wat Zeeland. Michigan vooral zo anders maakt dan West Sayville is, dat het nog altijd zo duidelijk de herinnering aan het Nederlandse verleden koestert. Zoals we nog zullen zien betekent dit niet dat de Nederlandse taal er zo sterk staat. Dat is namelijk in het geheel niet het geval. In con crete, de hierboven vermelde derde of vierde generatie immigranten die nog altijd vloeiend Amerikaans-Nederlands spreken, heb ik in Zeeland, Michigan zelf niet of nauwelijks aangetroffen.8 In de in Zeeland. Michigan nog altijd zo sterk gevoelde band met Nederland lijkt taal namelijk momenteel geen al te prominente rol te spe len. Hier kan echter gemakkelijk een zekere vertekening optreden. 'Semi-speakers' als hierboven vermeld die hun in het Engels gevoerde conversatie een etnische kleuring geven door af en toe een Nederlands woord of een Nederlandse uitdrukking te gebrui ken, heb ik in Zeeland, Michigan veelvuldig aangetroffen. Voor deze sprekers heeft dit Nederlandse element in hun conversatie een duidelijk emotionele waarde, wat erop wijst dat taal toch nog altijd een rol speelt bij hun etniciteit. Intrigerend is natuur lijk dat genoemde sprekers de taal waar het hier om gaat - het Nederlands - niet meer vloeiend spreken. Voor ik op de positie van het Nederlands nader inga, wil ik echter eerst stilstaan bij de vraag waarom het Zeeuws de tijd niet heeft doorstaan. Was er immers bij de stichting van Zeeland geen sprake van een homogene groep Zeeuwen - uit de omgeving van Goes -, en waarom zijn de leden van deze groep - en natuur lijk hun afstammelingen - niet blijven spreken wat ze bij het vertrek uit Nederland spraken, namelijk Zeeuws dialect? WAAROM ER GEEN AMERIKAANS ZEEUWS BESTAAT 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 51