Woord vooraf Deze bundel bevat de lezingen die gehouden werden tijdens de elfde Historische Studiedag Zeeuwse emigratie naar Amerika 1840-1920 op zaterdag 6 september 1997 in het Roosevelt Study Center te Middelburg. De organisatie van deze dag was in han den van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en het Roosevelt Study Center te Middelburg. Het doel van de studiedag was een overzicht te bieden van de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar specifiek Zeeuwse kenmerken van de emigratie naar Amerika, beginnend aan het eind van de eerste helft van de negentiende eeuw tot aan de eerste decennia van de twintigste eeuw. Wat waren de motieven voor emigratie, hoe verliep de praktische uitvoering van de reis, waar vestigden de Zeeuwen zich, wat was de levensvatbaarheid van de Zeeuwse gemeenschappen in Amerika en hielden de Zeeuwse identiteit en hel dialect stand in de Amerikaanse samenleving? Tevens wil deze studiedag, mede via de publicatie van de lezingen in deze bundel, een aanzet geven tot verdergaand onderzoek naar de Zeeuwse emigratie, zowel het onderzoek naar de emigratie als groepsproces als dat naar de individuele emigrant. Vooral ten behoeve van deze laatste categorie is in deze bundel de handleiding Onderzoek naar Zeeuwse emigranten. Een overzicht van de belangrijkste bronnen aan de op schrift gestelde lezingen toegevoegd. Tegelijk met de studiedag werd de tentoonstelling Exodus naar de Nieuwe Wereld. Ellis Island en de Zeeuwen in Amerika geopend, met tekeningen van de New Yorks- Middelburgse kunstenaar Leendert van der Pool. Een afzonderlijke catalogus van de tekeningen verscheen bij Uitgeverij De Koperen Tuin te Goes. Wij zijn de Provincie Zeeland, de Gemeente Middelburg en de United States Information Service te Den Haag zeer erkentelijk voor het feit dat zij door hun finan ciële bijdragen deze dag mede mogelijk maakten. Werkgroep Historie en Archeologie en Roosevelt Study Center Emigranten uit Zeeland per regio, 1839-1918 Totaal 1839- 1858 1859- 1879 1880- 1900 1901 -1918 1839- 1918 W. Z.-Vlaand. 2.399 35,2 3.257 47,5 3.350 28,7 3.095 43,5 12.101 37,3 Z.-Beveland 1.172 17,2 1.019 14,9 4.084 34,7 2.002 28,1 8.277 25,5 Schouwen-D. 1.858 27,2 1.457 21,2 1.083 9,3 329 4,6 4.727 14,6 Walcheren 556 8,2 314 4,6 687 5,9 661 9,3 2.218 6,8 0. Z.-Vlaand. 574 8,4 143 2,1 670 5,7 775 10,9 2.162 6,7 N.-Beveland 134 2,0 211 3,1 1.136 9,7 171 2,4 1.652 5,1 Tholen/St. Ph. 126 1,8 456 6,6 651 5,6 82 1,2 1.315 4,1 Totaal 6.819 6.857 11.661 7.115 32.452 Bron: Staten van landverhuizers, 1839-1858; Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten, 1859-1918 (Middelburg 1860-1919) 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 7