Boerderij 'Veldlust', bij 'Terlinde' vanuit de lucht gezien. Deze boerderij had het veld moeten rui men als de aanleg van een vliegveld bij Ritthem was doorgegaan. (foto: de heer Poppe, Oost-Souburg) bericht in de bus valt dat het Kroonberoep is afgewezen. Het belangrijkste argument: op dit moment is er nog geen geschiktere plaats voor een vliegveld voorhanden. Vliegveld Noord-Sloe Een aantal jaren wachtten de bewoners van Ritthem in spanning op de aanleg van het vliegveld. Ze kregen echter gelijk. Van uit stel kwam uiteindelijk toch afstel. In 1963 werd de werkgroep Vliegveld Midden-Zeeland opgericht, die in november 1964 werd omgezet in de "Stichting Vliegveld Midden-Zeeland". Het college van Gedeputeerde Staten was inmiddels de mening toegedaan dat de buitendijkse schorren tussen het Zilveren Schor en Lewedorp de beste locatie was voor een toe komstig vliegveld in Midden-Zeeland. Dat het vliegveld op deze locatie is aange legd mag als bekend worden verondersteld, ook dankzij de regelmatig terugkerende berichten en ingezonden brieven in de media. Toch is het oorspronkelijke plan dat de stichting in 1966 bij Gedeputeerde Staten indiende, niet gerealiseerd. Het ontwerp van de N.V. Architecten- en Ingenieurs bureau ir. F.C. de Weger b.i. te Rotterdam (hoofdarchitecten luchthaven Schiphol) be stond uit de volgende elementen: - landingsstrook van asfaltbeton (1.280 meter lang, 30 meter breed) rijbaan opstelplatform gebouwenareaal - grasmat voor zweef- en sportvliegtuigen. De geraamde kosten bedroegen 5,6 miljoen gulden. Vliegtuigen van het type Fokker 26 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 28