was uart het begin tot het einde groots en verschrikkelijk, maar als je even nadenkt over de grote schaal van destructie waar we mee bezig zijn, is het afgrijselijk. Voordat de landing een feit was hadden we 800 schepen vol dodelijke wapens. De vloot lag langs de kust zo ver als het oog kon rei ken, terwijl de steden, dorpen, schepen en batterijen in onze haven de aanval leken te trotseren. De scène zou de grootste lafaard moedig maken, terwijl de ellende van dui zenden, de vernietiging van steden, plun dering, roof en verwarring niet worden op gemerkt. De mensen thuis bij hun haard lezen over deze dingen. Zij verbazen zich en bewonderen de aanval. Spijt volgt over de jammerlijke toestand van de families, arme vrouwen en kinderen. Zij wachten toch ver langend op de volgende krant om over nog meer verwoesting te lezen. Wij, de uitvoer ders moeten getuigen zijn. Ons wordt geen tijd gegund om medelijden te hebben of te beschermen, maar wij moeten van plaats tot plaats oprukken om de glorie van ons land hoog te houden. Hemeltje lief, de man die thuis de ploeg stuurt is een gelukkiger man. 17 augustus Privé brieven zijn niet toegestaan om met de publieke expres te versturen. Daarom ben ik aan de wal gegaan om getuige te zijn van de afmars van het garnizoen en de tri omfantelijke intocht van de veroveraars. Het was een luisterrijk schouwspel. 16.000 Engelsen trokken op in meerdere linies met een lengte van 2^/4 mijl. De Fransen mar cheerden dan tussen hen door met kanon nen en vaandels. Onder tromgeroffel en met de bajonet op het geweer legden zij hun wapens neer in een veld buiten de stad. Toen marcheerden onze soldaten, die er prachtig uitzagen, naar binnen onder het spelen van 'God Save The Queen' en de 'Grenadiersmars'. De muren en de borstwe ringen stonden vol met de beklagens waardige inwoners die blij waren ons te zien. Ik liep door de stad, geen huis was on beschadigd. De straten een berg puin. Maar je kunt je geen voorstelling maken van de ellende die we te horen kregen. Het was niet ongewoon zelfs kleine kinderen te zien waarvan de benen en armen waren afge rukt. Onder de vreselijke dingen die we hoorden, was er één het allerergste. Een he le familie zocht beschutting in een kelder waarvan ze dachten dat die veilig was. Tot één van die duivelse raketten insloeg. Het is schokkend om te vertellen dat twintig vrou wen en kinderen werden verbrand en op geblazen. De dag nadat we met het vuren waren gestopt werden 100 mensen begra ven en na drie dagen kregen we toestem ming met de troepen binnen te trekken. Maar ik wil niet langer bij deze dingen stil staan. We gingen verder naar de prachtige stad Middelburg, de hoofdstad van Walche ren, op vijf mijl afstand. Hooit zag ik een stad, zo prachtig en liefelijk. Deze capitu leerde zonder een schot te lossen en hier hadden we het gevoel of we in Londen wa ren, elegante taveernes, mooie biljarttafels, koetsen met prachtige paarden te huur. We reden drie mijl in een koets en betaalden zes dinaries (pence). Vanmorgen kwamen we aan boord en er werd opdracht gege ven, omdat we een efficiënt squadron zijn, de Schelde op te varen omdat de troepen waren gevorderd tot Bath, aan het andere uiteinde van Zuid-Beueland. Fort Lillo is ons volgende doel en daarna Antwerpen, maar ik ben van mening dat noch het een, noch het ander is te bereiken omdat de ri vier zo smal is. Als dit mislukt gaan we naar Hellevoetsluis, en daarna naar Texel en als wij slagen daar binnen te dringen zal onze opdracht voltooid zijn. Ik hoop dat we het Continent zullen verla ten voordat we uit de gratie zijn T. Marmaduke Wgbourn April 2001 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 17