Den Spiegel Jaargang 19, nummer 2, april 2001 Den Spiegel is het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en het Gemeentearchief Vlissingen Inhoud Vlissingen, doelwit en decor Aafke Verdonk-Rodenhuis 2 'Route will be Folkestone-Flushing' Uitwisseling van krijgsgevangenen tijdens Wereldoorlog I, Jules Braat 4 Een ooggetuige in 1809 Adri Meerman 10 Het oude 'Stadthuis' aan de Grote Markt Jo de Ridder 16 Museumnieuws Aafke Verdonk-Rodenhuis 22 Redactie en redactieadres J. Hintzen, eindredacteur N.Ph.E. van den Elzen-Velleman A.B. Landzaat-De Jong E.J.M. Sauer-Van Hees A.C. Tramper A.H. Verdonk-Rodenhuis Breewaterstraat 8b, 4381 JX Vlissingen ISSN: 0921-982X Sluitingsdatum kopij 16 mei 2001. Kopij die na sluitingsdatum wordt ingeleverd, wordt niet meer geplaatst of wordt in de volgende Spiegel gepubli ceerd. Ingezonden stukken De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen op grond van de beschikbare plaatsingsruimte. Vormgeving druk Stadsdrukkerij de Vey Mestdagh, Vlissingen Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en het Gemeentearchief Vlissingen Leden van de vereniging en inwonende huisgenoten hebben gratis toegang tot het Stedelijk Museum Vlissingen, alle actvitei- ten van de vereniging en ontvangen auto matisch Den Spiegel. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt minimaal 15,- per ka lenderjaar. Ook kan een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het aankoop- en restauratiefonds. Overmaking van de contributie kan ge schieden op Postbank nr. 330198 of RABO- bankrekening nr. 34.93.48.502 t.n.v. Vereni ging Vrienden van het Stedelijk Museum en het Gemeentearchief Vlissingen. Opgave nieuwe leden Aan het secretariaat: Paauwenburgweg 46, 4384 JE Vlissingen, tel. 0118-461034 Bestuur S.J. Postma, voorzitter C.J. Francoijs, secretaris M.M.J.M. van den Elzen, penningmeester B. J. Knegt, bestuurslid A.B. Landzaat-De Jong, bestuurslid L. A.C.M. Speckens, bestuurslid J.C. Wandel, bestuurslid A. Meerman, adviseur W.l.M. Weber, adviseur J. W. Weug, adviseur Voorpagina De Engelse beschieting uan Vlissingen op 13 en 14 augustus 1809, met op de voor grond de haveningang. (Historisch Topo grafische Atlas Gemeentearchief Vlissingen) Zonder schriftelijke toestemming uan de redactie mag niets uit deze uitgaue worden overgenomen. April 2001 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 3