Het perron vertoonde een merkwaardige en treurige aanblik. In de verzamelloods zon gen de Engelsen het hoogste lied, op de vi ool begeleid door een zestal blinden onder hen. Leed schijnt te verbroederen: op het perron spraken Duitsers en Engelsen met elkaar en informeerden naar de behande ling in het vijandelijke kamp. Velen waren voor het leven getekend, misten een arm of been, sommigen waren blind, maanden lang hadden zij in hospitalen gelegen. Bij de Engelsen waren deelnemers aan de slag aan de Marne en gevechten bij Bergen (België), bij de Duitsers onder andere over levenden van de kruiser Mans en de al in de eerste oorlogsdagen getorpedeerde mij- nenlegger Koningin Louise. De kleding vertoonde grote verschillen, de Duitsers zagen er in het algemeen goed ge kleed uit en droegen meestal nog hun eigen uniformen, de Engelsen daarentegen droe gen een kleding-allegaartje, variërend van burgerkleding tot uniformen van de Royal Fusiliers en het Franse regiment de Ligne; hun laarzen leken wel op die van zwervers. Een Engelse krant beweerde zelfs dat de Duitsers de kaki uniformen van de Engel sen in beslag hadden genomen om te ge bruiken voor spionagedoeleinden. Om half negen 's avonds was de Mecklen burg klaar om de Tommies te ontvangen. Ook voor hen was de tweede klas gereser veerd en de bemanning deed alles om de overtocht draaglijk te maken. De insche ping was prima geregeld, iedereen droeg een label met klasse en hutnummer. Ruim twintig lichtgewonden konden niet aan boord slapen en moesten in de verzamel loods overnachten. Voor de begeleiding zorgden artsen, verplegers en verpleegsters van het Engelse Rode Kruis. Woensdagmorgen om acht uur vertrok de Mecklenburg naar Folkestone. Er stond een stevige zuidwester, waardoor de overtocht voor ongeveer veertig bedlegerigen een ware beproeving was. Na aankomst in Folkestone gingen eerst de mensen met krukken van boord, daarna werden met be hulp van het laadgerei de zwaarste patiën ten gelost, zij werden eenvoudigweg van boord gehesen. Tenslotte nam iedereen plaats in een Rode Kruistrein naar Londen Charing Cross; de ongelukkigen waren weer terug in 'good old England'. De Duitsers vertrokken in tegenovergestel de richting. Toen hun trein 's avonds om negen uur uit Vlissingen naar Osnabrück vertrok, klonk het 'In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn". Hoe onze Nederlandsche solda ten te Vlissingen onder toezicht van Hollandsche en Duitsche Roode Kruis-verplegers de Engelsche gewonden van den trein naar de boot transporteer den, die hen naar Engeland overbracht. April 2001 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 9