14 boren in 1878, terwijl bet laatste kind van Abigail Roelse was geboren in 1873» Twee conclusies trekken we 1. A. Joziasse en C. de Smit zijn gehuwd tussen 1873 en 1878, misschien te Sint-Laurens. 2. A. Roelse is overleden tussen 1873 en 1878, waarschijnlijk te Sint-Laurens. Daarom vragen we om de huwelijksakten en de over lijdensakten van Sint-Laurens, waarin deze jaren voorkomen. Als die ons gebracht zijn, nemen we eerst de huwe lijksakten. Vanaf 1878 teruggaand, hebben we spoe dig de gezochte, akte gevonden. Deze levert ons vele gegevens. Te St~Laurens gehuwd, 15-3-1877s Adriaan Joziasse, öud 38 jr., geb. te ^Koudekerke' beroep weduwnaar van Abigail Roelse, overleden alhier, zn. van Pieter Joziasse, broodbakker te Koudekerke en Maria Cornelia de Voogd, overleden te Koudekerke. Met s Catharina de Smit, oud 31 jr, geboren te 's-Heer Arendskerke, beroep dienstmeid onge huwde dochter van Johannes de Smit en Maria Tol- hoek, beiden overleden te Heinkenszand. Dan nemen we de overlijdensakten en zoeken daarin vóór 1877 naar de akte van Abigail Roelse. Die vin den we in 1875» Qp 29 december te 6 ure in de mor gen is overleden Abigail Roelse, oud 34- jr., geb. te Westkapelle, echtgenote van Adriaan Joziasse, wonende alhier. Met deze gegevens kunnen we achtereenvolgens ge makkelijk vindens de geboorte-akte van Adriaan Jo ziasse (Koudekerke, 8-8-1840); idem van Catharina de Smit Os-Heer Arendskerke, 12-6-1849); idem van Abigail Roelse (Westkapelle, 7-5-1841). Het huwelijk van A. Joziasse en A. Roelse zullen we zeer waarschijnlijk kunnen vinden te Westkapelle, omdat het de meestal gevolgde gewoonte is, het huwelijk te sluiten in de woonplaats van de bruid. We vin den de akte inderdaads Westkapelle, 12-3-1865» 15 Uit de huwelijksakte van A. Joziasse en C. de Smit halen we "bovendien nog, dat we in de overlijdens akten te Koudekerke kunnen vinden die van M.C. de Voogd (17-10-1871) en zeer waarschijnlijk die van Pieter Joziasse. Inderdaad vinden we, dat te Kou dekerke isoverleden op 5-4—1880s Pieter Joziasse, oud 67 jr., broodbakker te dezer plaatse, geb. te Oost-Souburg, weduwnaar van Maria Cornelia de Voogd. Dit wordt ons aanknopingspunt om de volgende stap in de familie terug te doen. Wanneer en waar huw den P. Joziasse en M.C. de Voogd? Om dat te onder zoeken, komen we een andere keer terug. WISSENKERKE J.W.P. CORNELISSEN TOCHT NAAR HET VERDRONKEN LAND van Zuid-Bevel and Via Tholsende brengen we een bezoek aan wat rest van een ramp van ruim vier eeuwen geleden. Tholsende; twee flinke boerderijen en een Jeugd herberg herinneren aan het verdwenen dorp,oostelijk van Yerseke.' Ook is er nog het haventje Tholsende, waar vroeger vlas, suikerbieten en aardappelen verladen werden, doch dat reeds sinds lang niet meer gebruikt wordt. Een flink plateau, waar wel een tiental auto's geparkeerd kan staan, herin nert aan het vroeger drukke gebruik van dit haventje Het is half tien, een ruim uur vóór de eb, die men in Yerseke zo typerend de luie elve" noemt; dan immers trekt het water het verst weg en het komt het langzaamst weer op. We treffen bovendien een zuidelijke wind; zodoende zullen we een kleine drie uur de tijd hebben voor onze verkenning. We dalen van de bazaltglooiing af. Het beneden ste deel is begroeid met zogenaamde "kleppers", een blaaswiersoörtwaaruit men wel jodium be reidt. Hier is de glooiing bizonder glads uit-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 10