18 dig voor, de kwart rijksdaalders, ken noemde de rijksdaalder Het Dertient je (13 stuivers)Sr was verder nog de achtste rijksdaalder, die men 'Pietje'1 noemde. Allen toonden de afbeelding van de staande ridder. GOES E.Ao PEMAN KAKEBEEKE DE WINTER VAN 1890/91 Hot jaar 1890 was mijn eerste schooljaar. Het ken merkte zich als een buitengewoon nat jaar met hoge waterstanden, zo zelfs, dat men later van Ovezande tot dicht bij Oudelande met de schaatsen over het" ijs kon, zonder ze 'teontbinden. Er waren boeren, die hun gras in De Poel hadden gemaaid., dit naar huis haalden, om het daar te laten drogen met niet te beste resultaten Ook was die hoge waterstand wel te wijten aan slechte waterafvoer, d_aar in die tïjd- het sueren op de sluizen van de polders nog veel te wensen overliet Deze natte periode bleef aanhouden tot de laatste Toondag (laatste dinsdag in november). De Goesse Toondagen was veemarkt en tegelijkertijd kermis, voor al bedoeld voor het dienstpersoneel, daar op 11 no- "Vember de inwonende knechts 'nogal eens van baas ver wisselden. Toen was het als in I960, dat door de slechte weers gesteldheid nogal wnt bleten te vervoeren waren. Maar de vorst zette zo streng in, dat de bieten met de bijl moesten worden losgekapt J Deze vorstperiode duurde tot de tweede helft van januari 1891- Daarna trad een matige dooi in, die slechts 5 a 6 dagen duurde. Toen begon het weer te vriezen, tot de eerste helft van maart. Men zal begrijpen, dat er toen veel werd geschaatst. Van breuk in het ijs was geen sprake; een bewijs hier van ia, dat men met arresleden, bespannen met paar den^ over de Zwaakse Weel reed. Verder, dat het vee 19 uit Noord-Be vel and over het ijs naar Wo lp h aarts dijk werd vervoerd. Bij meting bleek het ijs 1 meter dik te zijn Het hoeft geen betoog, dat de scheepvaart op de Schelde veel last ondervond, want vaak zat het Nauw van Bath volgeprqpfc met drijfijs. Overige vaar wegen in ons land waren toen meest-dichtgevroren. De winter van 1890/91 kenmerkte zich dus vooral door zijn lange duur. De gemiddeld#*-temperatuur was een 13 a IA graden onder nul heel anders dus als de beruchte februarimaand van 1936, toen de tempe ratuur bij voorkeur rond de 20 graden onder nul bleef. Nog enkele opmerkelijke feiten uit 1891 s In. de eerste week van mei moest een boer een paal in de grond zetten. Op een diepte van 1 m stak hij nog op een korst bevroren grond. 'Een andere boer had zijn aardappels in d.e kuil zo zwaar met aarde en mest gedekt, dat ze niet bevrie zen konden. Doch toen hij ze ging opzakken, bleken ze langs onder bevroren te zijn, wat nog nooit is voorgevallen. Bovendien was al de wintertarwe bevroren, ook de wintergerstDe voorjaarsuitzaai heeft toch tot gunstige resultaten geleid. OVEZANDE P, RIJK AZn ENKELE VONDSTEN (Verdr. Land Zd-Beveland) Geelkoperen fragment van hoekbeslag. Gelobde tuit van roodko peren gothische schenk- Bronzen kan. paardebel. - - Alledrie gevonden in THOLSENDE - -

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 12