20 DE WAPENS VAN DE ZEEUWSE GEINENDEN (Vervolg van blz. 11) Een mooi wapen is dat van Goess Gevierendeeld-; I en IV, in zilver acht op een zijde liggende, elkaar met de punten rakende spits- ruiten van azuur (het wa pen van het Beierse Huis); II en III, weer gevieren deeld, 1 en A in goud een ■leeuw van sabel; 2 en 3 in goud een leeuw van keel nSw(het wapen van het Hene gouwse Huis)een schild- voet van sabel, beladen met een gans van zilver, gebekt en gepoot van keel; het schild gedekt met een gouden kroon van drie bla- deren eii-twee_ parels. T. van der Laars tekent hierbij aan; "Het wapen der stad ver toonde aanvankelijk alleen een witte gans op een zwart veld.'Goeszou 'gans' be tekenen en de stad zou haar naam en -wapen danken aan de vele ganzen, die men daar eertijds aantrof. M. Smallegange in zijn "Cronyk van Zeeland" trekt dit in twijfel en hecht meer aan de-uitlegging, dat 'Goes' in de Deense en Nederduitse taal 'welige en zeer vruchtbare grond' betekent. De stad heette dan ook eerst 'Ter Goes' of 'van der Goes'. B.A.S.' Piccard geeft in zijn "Bijzonderheden uit de geschie denis der stad Goes" weer een'andere uitlegging. De naam is volgens hem afgeleid van een stroompje, eertijds in Zuid-Bevel and aan we zig en 'Gosaha' ge naamd. De nederzetting hieraan heette eerst 'Ter C^O(2-S (28) Gosaha Gue sen vervoIgens Gues vDe naam 21 'ter Gues' is op het platteland nog niet geheel ve r dweilen Onder de regering van Graaf Willem van Beieren kreeg de stad privilegi'ên en breidde zich zeer uit. Het wapen van het Beierse Huis werd toen met dat der stad verenigd en boven de gans geplaatst." Aldus Van der Laars. Met alle respect voor de meningen van de heren Smal legange en Piccard, maar hun zienswijze verklaart niet de aanwezigheid van de gans in het wapen. Voor een dergelijk raadsel stelt ons de fles in het wapen van Vlis- singen. In keel een vaas van zil ver, geketend en gesierd van goud en overt opt van een f ant asiekroon met drie bladeren. Smallegange zoekt zijn heil vaak bij de Denen. Volgens hem zou 'Vies een oud Deens woord zijn, dat de wisseling tussen eb en vloed aan duidt. Als de stad Inderdaad aan dit woord haar naam heeft ontleend dan zou de fles in het wapen min of meer een sprekend wapen zijn, indien men tenminste op de klank (29) en niet op de betekenis afgaat. Over die fles bestaat overigens een legende. Willibrord zou uit een fles enkele behoeftigen heb ben laten drinken. Een andere legende verhaalt, dat enige vissers een zilveren drinkfles van deze evan gelieprediker hebben gestolen. U kent de bijnaam van de Vlissingers toch? Juist, flessentrekkers. Ook hoort men wel het woord flessendieven. Mocht eventueel een Vlessinger zich door die barre scheldwoorden beledigd voelen, dan zij vermeld, dat ondergetekende zelf ook tot bovengenoemde categorie behoort. Toch valt het te betreuren, dat de werkelijke be tekenis van veel wapens verloren is gegaan, want

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 13